Trybunał Konstytucyjny 7 marca zajmie się kilkoma przepisami ustawy o radcach prawnych. Zdaniem KRRP dopuszczenie doktorów prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego prowadzi do nierównego traktowania osób ubiegających się o dostęp do zawodu, zwalniając jedną kategorię osób z obowiązku potwierdzenia umiejętności praktycznych. Powoduje to brak  wiarygodności takiego naboru i nie może być kojarzony z pojęciem zaufania publicznego.

Nie - dla asystentów prokuratora
Art. 25 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 25 ust. 4 ustawy stwarzając możliwość dopuszczenia do egzaminu radcowskiego osoby legitymującej się doświadczeniem zawodowym wyłącznie lub prawie wyłącznie na stanowisku asystenta prokuratora nie zapewnia odpowiedniego praktycznego przygotowania do należytego wykonywania zawodu radcy prawnego.  W ocenie wnioskodawcy jest to sprzeczne z konstytucją. Ponadto art. 25 ust. 2 pkt 3 i 4 w związku z art. 25 ust. 4 ustawy nie spełnia wymogu dostatecznej określoności poprzez wprowadzenie nieprecyzyjnego pojęcia "pomocy prawnej". Powoduje to niezgodność z konstytucyjną zasadą poprawnej legislacji.
Co więcej przepisy  ustawy o przeprowadzaniu egzaminów nie zapewniają odpowiedniego wpływu samorządu zawodowego radców prawnych na jego przebieg i na ustalanie wyników - podkreślają skarżacy.
Zgodnie z art. 312 ust. 1 ustawy wpis na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich uważa się za dokonany, jeżeli minister sprawiedliwości nie podpisze sprzeciwu od wpisu w terminie 30 dni od dnia doręczenia mu uchwały o wpisie na listę wraz z aktami osobowymi kandydata. Zdaniem wnioskodawców kwestionowany przepis poprzez uzależnienie wywołania skutków prawnych sprzeciwu ministra od wpisu na listę radców prawnych lub aplikantów radcowskich, stwarza stan niepewności w zakresie praw ubiegającego się o wpis. I przez to godzi w zasadę pewności prawa i zaufania obywateli do państwa.

Stanowisko prokuratora
Prokurator generalny uważa, że przepisy ustawy o radcach prawnych nie w pełni czynią zadość wymogom sformułowanym przez Trybunał Konstytucyjny.
Chodzi głównie o ocenę przepisów określających zakres egzaminu radcowskiego, które nie gwarantują samorządowi radców prawnych odpowiedniego uczestnictwa w określaniu przedmiotu tego sprawdzianu. Są też watpliwości, co do przepisów określających skład komisji. Skład komisji egzaminacyjnej II stopnia, zdaniem prokuratora nie urzeczywistnia zasady samorządności, tj. kształtowania przez samorząd zawodowy jego reprezentacji.
Marszałek Sejmu natomiast uważa, że niekonstytucjny jest art.25 zaskarżonej ustawy o proporcjonalnym wydłużeniu okresu dzielącego wykonywanie pracy w niepełnym wymiarze od dnia złożenia wniosku.

Sprzeciw ministra w 13 wypadkach

Od dnia 25 marca 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. minister sprzeciwił się wpisowi kandydatów na listę radców prawnych w 13 przypadkach (w 2009 r.  - 2 razy, w 2010 r. - 6 razy, a w 2011 r. - 5 razy). Należy przy tym nadmienić, iż do MS łącznie w tym czasie wpłynęło 5.214 uchwał o wpisie na listę radców prawnych (w 2009 r. - 1.107, w 2010 r. - 1.459, zaś w 2011 r. - 2.648).