Przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości projekt zmian w ustawie z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2003 Nr 153 poz. 1503) wprowadza do polskiego prawa rozwiązania przewidziane w dyrektywie UE nr 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem.

Projekt przyjmuje, że tajemnicę przedsiębiorstwa, tak jak dotychczas będą stanowić informacje o charakterze technicznym, technologicznym i organizacyjnym lub inne mające wartość gospodarczą. Do przyznania ochrony tym informacjom nie wystarczy już jednak, że w celu utrzymania ich w poufności, przedsiębiorca podjął niezbędne działania - będą to musiały być takie czynności, które przedsiębiorca działający z należytą starannością powinien był podjąć.
Nowością jest też wskazanie, że tajemnicę przedsiębiorcy nie będą stanowić informacje nieujawnione do wiadomości publicznej, ale takie, które nie zostały ujawnione do wiadomości osób, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji albo nie są dla nich łatwo dostępne.
Za czyn nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, obok ujawnienia i wykorzystywania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, również ich pozyskiwanie bez zgody uprawnionego przedsiębiorcy. Chodzić tutaj będzie o nieuprawniony dostęp, przywłaszczenie lub kopiowanie dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji lub plików elektronicznych wprost zawierających poufne informacje albo pozwalające ustalić ich treść.


Własność przemysłowa i jej ochrona>>

Sankcji będzie podlegać też działanie przedsiębiorcy, który produkuje, albo oferuje i wprowadza do obrotu towary, których cechy, proces produkcji lub model wprowadzanie na rynek zostały znacznie ukształtowane w następstwie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.
Nie każde zachowanie, które umożliwi przedsiębiorcy uzyskanie tajemnicy handlowej bez zgody uprawnionego przedsiębiorcy będzie czynem nieuczciwej konkurencji. Projekt przewiduje bowiem, że przedsiębiorca, który uzyska chronione tajemnice w wyniku niezależnego odkrycia, badania, rozłożenia na części albo testowania przedmiotu dostępnego publicznie lub legalnie posiadanego nie będzie ponosił odpowiedzialności.

Zgodnie z projektem, za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa odpowiedzialność będzie ponosił nie tylko bezpośredni sprawca, ale też każdy kto w dalszej kolejności wejdzie w posiadanie tych informacji w złej wierze. Dobra wiara nie uchroni od odpowiedzialności, jeżeli czynność prawna, na podstawie, której przedsiębiorca pozyska te informacje będzie nieodpłatna.

Za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, sąd będzie mógł nakazać przedsiębiorcy, by ten podał do publicznej wiadomości informacje o zapadłym wyroku albo o jego treści. Zamiast tego, na wniosek naruszyciela, sąd będzie mógł, zobowiązać go do zapłaty odszkodowania za korzystanie z tych informacji. Zamiast odszkodowania pokrzywdzony przedsiębiorąca będzie mógł zażądać zapłaty sumy pieniężnej, równej wynagrodzeniu, jakie ten by uzyskał, gdyby udzielił zgody na korzystanie z informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Według projektu zmiany mają wejść w życie od 9 czerwca 2018 r.