Celem projektowanej ustawy, przygotowanej na podstawie Założeń projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji przyjętej przez Rząd (Komitet Rady Ministrów) w dniu 3 czerwca 2016 r., jest transpozycja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/104/UE z 26 listopada 2014 r. w sprawie niektórych przepisów regulujących dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu naruszenia prawa konkurencji państw członkowskich i Unii Europejskiej, objętego przepisami prawa krajowego do prawa polskiego.

Dotychczasowy stan prawny w Polsce w tych sferach odbiega od standardu wyznaczonego w dyrektywie 2014/104/UE. Implikuje to konieczność zmian legislacyjnych, dotyczących materii regulowanej w kilku aktach prawnych – kc, kpc,, a także w ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz w ustawie z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. W celu transpozycji dyrektywy odszkodowawczej zaproponowano przyjęcie odrębnej ustawy, która będzie regulować problematykę roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji.

W projekcie zawarto szereg definicji m.in. definicję naruszenia prawa konkurencji, która ma obejmować nie tylko naruszenie zakazów określonych w art. 101 lub w art. 102 TFUE, ale również naruszenie zakazów określonych w art. 6 lub art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w sytuacji, gdy nie wpływa ono na handel między państwami członkowskimi czy definicję kartelu, przez który rozumieć trzeba takie porozumienia i praktyki ograniczające konkurencję przewidziane w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów, które zostały uzgodnione przez co najmniej dwóch przedsiębiorców, będących wobec siebie konkurentami i które zmierzają do skoordynowania działań konkurencyjnych na rynku lub wpływania na istotne czynniki konkurencji.

Projekt przewiduje, że sprawy o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji należeć będą do właściwości sądów okręgowych bez względu na wartość przedmiotu sporu. Przemawia za tym wysoki stopień skomplikowania tych spraw (zwłaszcza w sytuacji, w której wytoczenie powództwa nie jest poprzedzone decyzją organu ochrony konkurencji o uznaniu określonej praktyki za ograniczającą konkurencję), ich związek z publicznoprawnym trybem egzekwowania prawa konkurencji, a także występujące w nich szczególne rozwiązania w zakresie postępowania dowodowego, stanowiące novum w polskim postępowaniu cywilnym. Projekt ustawy wprowadza szczególny, nieznany obecnie w polskiej procedurze cywilnej rodzaj wniosku - wniosek o wyjawienie środka dowodowego.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 dyrektywy państwa członkowskie powinny dokonać transpozycji dyrektywy do dnia 27 grudnia 2016 r., co należy mieć na uwadze przy określaniu terminu wejścia w życie ustawy.

Źródło: www.rcl.gov.pl