Senat zdecydował o wniesieniu do Sejmu projektu, w którym zaproponowano obniżenie wysokości opłaty stałej do 20 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, przy czym za opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób odrębna opłata byłaby pobierana od każdej izby.


Projekt przewiduje też ustanowienie zaliczki w wysokości 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego na poczet opłaty stałej, której uiszczenie przez wierzyciela umożliwi wszczęcie egzekucji, jej nieuiszczenie w terminie 7 dni od otrzymania przez wierzyciela wezwania do zapłaty będzie powodować zwrot wniosku lub odmowę dokonania czynności. W projekcie zaproponowano także obniżenie wysokości opłaty za wprowadzenie wierzyciela w posiadanie w wypadkach innych niż wymienione w kwestionowanym przepisie ustawy do wysokości 15 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.