Chodzi o dużą nowelizacją kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw, która została opublikowana w połowie sierpnia. Przepisy dotyczące Zespołu znalazły się w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym. Zresztą na mocy tej nowelizacji działać będzie jeszcze jeden zespół - do spraw analiz zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Czytaj: Wkrótce wprowadzenie rozwiązań, które mają lepiej chronić najmłodszych przed krzywdzeniem >>

Procedura czas start - termin zgłoszeń 22 listopada

Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, w skład Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich wchodzić będą:

 1. koordynator Realizacji Działań na rzecz Ochrony Małoletnich przed Krzywdzeniem, który pełni funkcję przewodniczącego Zespołu;
 2. siedmiu przedstawicieli organów administracji rządowej albo jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, wybieranych spośród osób zgłoszonych przez te organy albo jednostki;
 3. przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka;
 4. przedstawiciel Krajowego Koordynatora Realizacji Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej;
 5. po jednym przedstawicielu Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej;
 6. dwóch przedstawicieli Policji, w tym co najmniej jeden przedstawiciel Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;
 7. trzech przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, wybieranych spośród osób zgłoszonych przez te jednostki;
 8. trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych, wybieranych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty;
 9. dwóch przedstawicieli kościołów i innych związków wyznaniowych, wybieranych spośród osób zgłoszonych przez te podmioty;
 10. trzech przedstawicieli środowiska naukowego, wybieranych spośród osób zgłoszonych przez uczelnie oraz placówki naukowo-badawcze;
 11. przedstawiciel Krajowej Rady Kuratorów.

Kandydatów zgłaszać mogą organy, podmioty lub jednostki wymienione w pkt 2 – 11 do 22 listopada 2023 r. Członków zespołu oraz Koordynatora w randze sekretarza lub podsekretarza powołuje i odwołuje minister sprawiedliwości. Natomiast wygaśnięcie mandatu następuje m.in. w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji złożonej przez członka lub prawomocnego skazania go za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

W takim zgłoszeniu należy podać:

 • nazwę, adres siedziby, adres poczty elektronicznej i numer telefonu organu, podmiotu lub jednostki zgłaszających kandydata;
 • imię i nazwisko kandydata, jego miejsce zatrudnienia, zajmowane stanowisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej i numer telefonu;
 • uzasadnienie zgłoszenia kandydata do Zespołu zawierające opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;
 • podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organu, podmiotu lub jednostki zgłaszających kandydata.

Dodatkowo organy, podmioty lub jednostki wymienione w pkt 7 – 11 są zobowiązane wykazać stosownymi dokumentami, że osoba, która podpisała zgłoszenie kandydata, posiada uprawnienie do ich reprezentowania. - Brak dokumentów uniemożliwi weryfikację czy zgłoszenie kandydata podpisała osoba uprawniona do reprezentowania danego organu, podmiotu lub jednostki - wskazuje resort.

Do zgłoszenia kandydata należy załączyć:

 • jego oświadczenie o wyrażeniu zgody na zgłoszenie jego kandydatury;
 • oświadczenie, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 

Pocztą lub mailowo

Zgłoszenie wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć bezpośrednio w biurze podawczym urzędu obsługującego Ministra Sprawiedliwości przy ul. Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa albo przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. na adres Ministerstwo Sprawiedliwości, Aleje Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa. W tym wypadku za datę złożenia zgłoszenia uważa się datę stempla pocztowego;
lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym:
adres e-puap /f976dwh2m2/SkrytkaESP; adres poczty elektronicznej: zespol4@ms.gov.pl; z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na członka Zespołu do Spraw Ochrony Małoletnich”.

 

Zadania zespołu

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

 • opracowywanie krajowych planów oraz ocena postępów ich realizacji;
 • analiza rozwiązań prawnych mających na celu ochronę małoletnich przed krzywdzeniem oraz inicjowanie zmian przepisów w tym zakresie;
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji krajowych planów;
 • przygotowywanie wytycznych do opracowania standardów i aktualizowanie tych wytycznych co 2 lata.