Przejście w stan spoczynku następuje z mocy prawa, w dacie określonej przez ustawę, a zatem nie jest konieczne wydawanie przez Prezydenta RP aktu urzędowego w tej sprawie.

Z mocy prawa

Analogiczne rozwiązanie, niekwestionowane przez Sąd Najwyższy, ustawa przewidziała wobec sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Wojskowej, którzy przeszli w stan spoczynku z dniem wejścia w życie ustawy.
W dalszej części tego przepisu ustawa stanowi, że Prezydent RP może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego sędziemu, spełniającemu te kryteria wiekowe, który w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy złożył oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska. Złożone oświadczenia, zgodnie z ustawą, Prezydent RP skierował do zaopiniowania przez Krajową Radę Sądownictwa.

Już wiadomo, kto nie złożył zaświadczania o stanie zdrowia wśród sędziów SN 

Od dzisiaj, z mocy ustawy, a nie decyzji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, pracami Sądu Najwyższego kieruje Pan sędzia Józef Iwulski, Prezes Sądu Najwyższego kierujący Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych - deklaruje Kancelaria. Zgodnie bowiem z art. 14 § 2 in fine ustawy, w razie nieobecności I Prezesa Sądu Najwyższego zastępuje go Prezes Sądu Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego.

Niezawisłość sędziowska i jej gwarancje w procesie cywilnym 

Co się zdarzyło w pałacu?

Podczas wczorajszego spotkania Prezydenta RP z sędzią Małgorzatą Gersdorf,  Prezesem Józefem Iwulskim oraz Prezesem Markiem Zirk-Sadowskim, Prezydent RP poinformował, że po przejściu w stan spoczynku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w okresie przejściowym, jego obowiązki sprawować będzie – z mocy prawa - Prezes Sądu Najwyższego Józef Iwulski. Po tym oświadczeniu Prezydenta RP, Pani sędzia Małgorzata Gersdorf poinformowała Pana Prezydenta, że w dniu 3 lipca 2018 r., od godziny 15.30, wyznaczyła również Pana Prezesa Józefa Iwulskiego do zastępowania jej w czasie nieobecności.

Terminu na wyznaczenie p.o. I Prezesa nie ma

Kancelaria wyjaśnia, że zgodnie z art. 111 § 4 ustawy, w przypadku zwolnienia po wejściu w życie ustawy stanowiska I Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego, Prezydent RP powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą wskazanemu sędziemu Sądu Najwyższego do czasu powołania I Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego. Termin wskazania osoby pełniącej obowiązki I Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu Najwyższego nie został w ustawie określony.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego wybierze i przedstawi Prezydentowi RP kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, niezwłocznie po obsadzeniu 110 stanowisk sędziów Sądu Najwyższego.