Sąd opublikował oświadczenia sędziów SN, do których dołączono zaświadczenia zdrowotne, o których mowa w art. 37 § 1 ustawy o Sądzie Najwyższym. Przepis ten stanowi, że sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska.


Musi wtedy przedstawić zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie a Prezydent RP wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego.
Do tych sędziów należą: Jacek Gudowski, Wojciech Katner, Mrian Kocon, Anna Kozłowska, Rafał Malarski, Zbigniew Myszka, Anna Owczarek, Maria Szulc, Bogumiła Ustjanicz.


Oświadczenia sędziów SN, którzy nie przedstawili zaświadczeń, o stanie zdrowia to: Krzysztof Cesarz, Józef Iwulski, Przemysław Kalinowski, Jerzy Kuźniar, Andrzej Siuchniński, Józef Szewczyk i Stanisław Zabłocki.
Czytaj więcej>>Oświadczenia sędziów Sądu Najwyższego...