Jak poinformowała we wtorek Kancelaria Prezydenta RP, prezydent podpisał w poniedziałek ustawę z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz niektórych innych ustaw.

Jak podkreślono, głównym celem ustawy "jest wprowadzenie usprawnień i uproszczeń oraz zapewnienie efektywnego wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej".

"Proponowane przepisy są odpowiedzią na wnioski i postulaty zgłaszane przez instytucje oraz podmioty zaangażowane we wdrażanie i wydatkowanie środków perspektywy finansowej 2014–2020. Ustawa wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, a także w kilkunastu innych aktach prawnych" - czytamy.

Nowela zakłada m.in. ograniczenie liczby dokumentów niezbędnych do uzyskania dofinansowania ze środków europejskich, które będzie się składać wraz z wnioskiem o dofinansowanie. Będzie np. zakaz żądania zaświadczeń i dokumentów, do których jest dostęp (KRS, ZUS, Urzędy Skarbowe). Zmniejszenie obciążeń biurokratycznych, w ocenie przedstawicieli rządu, powinno przełożyć się na większe zainteresowanie wnioskowaniem o pieniądze unijne i wyższą jakość zgłaszanych projektów.

Ustawa wprowadza także przepisy, które umożliwią poprawę wniosku zamiast jego odrzucenia, nawet jeśli nie będzie spełniał wszystkich kryteriów formalnych.

Inna zmiana ma umożliwić dzielenie konkursów związanych z ubieganiem się o dofinansowanie na etapy, tzw. rundy. Obecnie brakuje jasnych uregulowań w tym zakresie. Nowelizacja doprecyzuje zasady organizacji rund. Podmioty, które nie zdążą złożyć wniosku konkursowego w terminie, będą mogły to zrobić w kolejnej rundzie. Przewidziano także skrócenie terminów w postępowaniu odwoławczym.

Ustawa zakłada również powołanie Rzeczników Funduszy Europejskich, którzy mają reprezentować beneficjentów projektów europejskich oraz odpowiadać m.in. za gromadzenie wniosków i postulatów związanych z realizacją programów operacyjnych.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, w tym m.in. zobowiązującego Instytut Badań Edukacyjnych do podjęcia działań mających na celu zapewnienie nieprzerwanego funkcjonowania Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji od 1 stycznia 2018 r.; przepis ten wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. (PAP)

aop/ pad/