Autorzy uchwały stwierdzają, że polityka ta jest realizowana poprzez upolitycznienie Krajowej Rady Sądownictwa, nadanie ministrowi sprawiedliwości, który jest jednocześnie prokuratorem generalnym, uprawnienia do odwoływania i mianowania prezesów i wiceprezesów sądów, zmuszanie sędziów Sądu Najwyższego do przejścia na stan spoczynku oraz wszczynanie postępowań dyscyplinarnych celem wywarcia nieuzasadnionej presji na sędziów, którzy występują w obronie niezależności sądownictwa bądź orzekają w sposób niezgodny z oczekiwaniami rządu. Zdaniem autorów dokumentu, polskie władze konsekwentnie dążą do ukarania bądź uciszenia sędziów, którzy otwarcie występują w imię praworządności i orzekają w sposób niezgodny z ich oczekiwaniami, pochwalają zaś i nagradzają sędziów, którzy stosują się do ich oczekiwań.

Czytaj: RPO i stowarzyszenia zachęcają do kierowania pytań do unijnego trybunału>>
 

Potępienie hejtu z ministerstwa

Stowarzyszenie potępia też, jako część tego uporczywego działania kampanię wspieraną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a zwłaszcza przez byłego wiceministra Łukasza Piebiaka, która w przestrzeni medialnej dążyła do podsycania nienawiści w stosunku do sędziów, którzy usiłują bronić praworządności i niezawisłości sądownictwa, jak między innymi prof. Małgorzata Gersdorf – prezes Sądu Najwyższego oraz prof. sędzia Krystian Markiewicz – prezes Stowarzyszenia Sędziów IUSTITIA.

 

W tym kontekście autorzy uchwały zwracają uwagę na wprowadzone niedawno przepisy prawa:

  • przekazanie Ministrowi Sprawiedliwości uprawnienia do powoływania rzeczników dyscyplinarnych sędziów sądów powszechnych wraz z uprawnieniem do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
  • zastąpienie prawa do odwołania od wyroku w sprawie dyscyplinarnej do Sądu Najwyższego odwołaniem do nie niezależnej Izby Dyscyplinarnej tegoż Sądu.

 

Wyrok NSA ws. list poparcia do KRS należy opublikować

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów wyraziło też swoje zaniepokojenie odmową Kancelarii Marszałka Sejmu wykonania prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2019 r. nakazującego Kancelarii ujawnienie nazwisk sędziów, którzy wskazali i popierali kandydatury członków do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.

Stowarzyszenie  wzywa rząd Rzeczypospolitej Polskiej do:

  • niezwłocznego zakończenia postępowań dyscyplinarnych przeciwko sędziom za ich orzeczenia odwołujące się do potrzeby uzyskania orzeczeń prejudycjalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bądź za orzeczenia, które negatywnie oceniane są przez władze;
  • weryfikacji nowego systemu regulującego postępowania dyscyplinarne w celu zapewnienia jego niezależności od rządu, a w szczególności Ministra Sprawiedliwości;
  • zmianę ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, celem zapewnienia, aby jej członkowie będący sędziami byli wybierani przez sędziów, a nie przez władzę wykonawczą lub parlament;
  • podjęcie natychmiastowych i konkretnych kroków w celu przywrócenia i zagwarantowania pełnej niezależności Sądu Najwyższego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Prokuratury

Czytaj: UODO nie odblokuje wykonania wyroku w sprawie list poparcia dla kandydatów do KRS>>