Jak poinformowano w czwartek w Brukseli, KE postanowiła skierować wezwania do usunięcia uchybienia do Niemiec, uzasadnionych decyzji do Belgii, Finlandii, Francji, Litwy i Portugalii, oraz dodatkowych uzasadnionych opinii do Bułgarii, Cypru, Polski i Słowacji "w związku z brakiem pełnej transpozycji czwartej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy (dyrektywa (UE) 2015/849) do prawa krajowego".
Z informacji KE wynika, że państwa te zadeklarowały wprawdzie zakończenie pełnego wdrożenia nowego prawa, "ale po ocenie zgłoszonych środków Komisja stwierdziła, że brakuje niektórych przepisów".

Sprawdź: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu>>

- Prawidłowa i terminowa transpozycja przepisów ma kluczowe znaczenie dla skutecznej walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, jak pokazały niedawne skandale związane z praniem pieniędzy. Luki istniejące w tym zakresie w jednym państwie członkowskim mogą mieć skutki również we wszystkich pozostałych krajach. Wszystkie państwa członkowskie miały obowiązek dokonać transpozycji przepisów tej dyrektywy do 26 czerwca 2017 roku. Belgia, Bułgaria, Cypr, Finlandia, Francja, Niemcy, Litwa, Polska, Portugalia i Słowacja mają teraz dwa miesiące na udzielenie odpowiedzi i podjęcie stosownych działań. W przeciwnym razie Komisja może podjąć kolejne kroki w ramach postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego - czytamy w wystąpieniu Komisji Europejskiej. 

Czytaj: UE zaostrza przepisy dot. walki z praniem pieniędzy>>