Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na posiedzeniu niejawnym 24 stycznia 2018 r. odrzucił skargę radcy prawnego Mariusza Czarskiego na postanowienie Prezydenta RP, który nie powołał tego kandydata do Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego.

Procedura w KRS

Problem wynikał z tego, że Krajowa Rada Sądownictwa uchwałą z sierpnia 2018 r. postanowiła nie przedstawić Prezydentowi RP wniosku o powołanie skarżącego na wolne stanowisko sędziego SN.

Skarżący od powyższej uchwały KRS złożył do NSA odwołanie. Jednocześnie zwrócił się do NSA o udzielenie zabezpieczenia roszczenia o uchylenie wskazanej uchwały KRS,  na co NSA się zgodził.

Jednak 8 października 2018 r., KRS, przedstawiła Prezydentowi RP swoją uchwałę z sierpnia 2018 r. zawierającą wnioski o powołanie do pełnienia urzędu sędziego na stanowisku sędziego SN 20 osób. Jednocześnie Rada podała, że owa uchwała została zaskarżona do NSA przez czterech kandydatów, w tym skarżącego, co czyni, że w stosunku do tych osób nie jest ona prawomocna.

Powołanie 19 osób

W tym stanie rzeczy prezydent wydał, objęte obecnie badaną skargą, postanowienie w oparciu o art. 179 Konstytucji. Prezydent powołał 19 osób do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego, ale wśród nich nie znalazł się skarżący.

Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, że Prezydent RP wydał postanowienie jako głowa państwa - organ władzy publicznej, nie administracyjnej, w drodze aktu nominacji - aktu inwestytury, a nie władczego działania w toku postępowania administracyjnego. To powoduje, że skarżone postanowienie nie poddaje się kontroli sądu administracyjnego.

Skarga kasacyjna do NSA

Pełnomocnik skarżącego odwołał się do sądu II instancji. W skardze adwokata Michała Jabłońskiego, pełnomocnika radcy prawnego znalazł się zarzut wadliwego postanowienia  prezydenckiego, które podjęto zanim zakończyła się procedura odwoławcza.

- Prezydent nie działał w ramach prerogatywy, gdyż sędziów powołuje na wniosek KRS, a ten wniosek nie został złożony - uważa adwokat Jabłoński.

Na rozprawie 4 marca br. Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do sprawy popierając odwołanie skarżącego. Zdaniem Mirosława Wróblewskiego, przedstawiciela Rzecznika, który odniósł się do niezawiadomienia 19 uczestników, sędziów SN, stwierdzając, że jako profesjonalni prawnicy wiedzą o tej rozprawie, gdyż pełnomocnik skarżącego przesłał im tę informację.

NSA nie wydał orzeczenia merytorycznego, tyko zwrócił sprawę do WSA w celu uzupełnienia braków formalnych, tj. podania adresów zamieszkania 19 sędziów Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, którzy są uczestnikami tego postępowania. Albo uzyskania miejsc do doręczeń (na podstawie art. 180 ppsa).

Sygnatura akt II GSK 986/19, postanowienie z 4 marca 2020 r.