Sprawa była jednym z tematów ostatniego prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej. Posiedzenie odbyło się online, a efektem jest nadanie "bezwzględnego priorytetu działaniom samorządowym nakierowanym na aktywizację zawodową adwokatów i aplikantów, zapewnienie możliwości wykonywania zawodu i uzyskiwania dochodów".
W stanowisku wskazano na wagę działalności samopomocowej dla członków samorządu ale - co podkreślono - "przy zachowaniu zasady kontynuacji działalności samorządowej i utrzymaniu struktur samorządu adwokackiego w dobie kryzysu".

Czytaj: Kancelarie prawne wyciągają z kryzysu innych, choć same go wkrótce odczują>>

- Stanowisko takie spotkało się z akceptacją przewodniczącego Wyższej Komisji Rewizyjnej, aktywnie wspierającego Prezydium NRA w działaniach antykryzysowych - wskazano. 

Czytaj w LEX: Definicja i rozpatrywanie przez sądy spraw pilnych w dobie koronawirusa i regulacji z tzw. tarczy antykryzysowej >

13 mln złotych dla samorządu

Rada podkreśliła równocześnie, że dzięki podejmowanym od kilkunastu lat działaniom na jej rachunkach bankowych znajdują się obecnie środki finansowe w wysokości ponad 13 mln zł. - Te środki w obecnym stanie kryzysowym muszą zostać przeznaczone na zagwarantowanie funkcjonowania samorządu w izbach adwokackich i na poziomie krajowym. Samorząd adwokacki utrzymuje się wyłącznie ze składek wnoszonych przez adwokatów i aplikantów adwokackich i nie ma żadnych innych źródeł dochodu. Jednocześnie ustawodawca postawił przed samorządem określone zadania do wypełnienia. Nie możemy zatem dopuścić do sytuacji, w której realizacja tych zadań byłaby zagrożona. Obowiązkiem moim, jako prezesa NRA, a także Prezydium NRA jest zagwarantowanie instytucjonalnego funkcjonowania samorządu adwokackiego – zarówno na poziomie krajowym, jak i w poszczególnych izbach adwokackich - wskazał w stanowisku adwokat Jacek Trela prezes NRA. 

Czytaj w LEX: Tarcza antykryzysowa - rozwiązania i regulacje dla prawników >

Prezydium zdecydowało - jak poinformowano - o przeznaczeniu zgromadzonych funduszy na zapewnienie dalszego funkcjonowania całego samorządu. Przyjęto zasady gospodarowania nimi, które mają być przedstawione do akceptacji całej NRA. 
- Najważniejszy cel to skierowanie pomocy finansowej dla tych Izb, które nie będą w stanie we własnym zakresie zapewnić ciągłości wypełniania zadań samorządowych. Nie wolno nam dopuścić do sytuacji, w której izby adwokackie – pozbawione wpływów w postaci składek samorządowych od swoich członków – będą popadały w zadłużenie w związku z własnymi zobowiązaniami natury cywilno-prawnej, pracowniczej, a także opłat publiczno-prawnych. Każda izba, która będzie w trudnej sytuacji finansowej, może liczyć na pomoc z funduszy NRA - wskazano. 

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie kancelarii prawnej i środki prawne w praktyce w sytuacji stanu zagrożenia epidemicznego koronawirusem >

Czytaj: Koronawirus wstrzymuje wynagrodzenia dla pełnomocników z urzędu>>

Pomoc dla adwokatów? Indywidualnie

Równocześnie wskazano, że pomoc dla poszczególnych adwokatów może być realizowana poprzez izby adwokackie w zależności od oceny indywidualnych przypadków, dokonanej przez organy izbowe. Taka pomoc może być realizowana niezależnie od ewentualnych zwolnień z płacenia składek samorządowych na rzecz Izb. Mają o tym decydować organy poszczególnych Izb.

Czytaj w LEX: Zmiany biegu terminów w tzw. tarczy antykryzysowej w związku z koronawirusem - konsekwencje prawne >

- Nie możemy nie dostrzegać, że ostatnio pojawiły się postulaty, aby całą kwotę zgromadzoną przez NRA, bądź jej część, rozdzielić między wszystkich adwokatów. Takie propozycje Prezydium NRA uznało za zmierzające do nieuprawnionego i nieodpowiedzialnego rozdawnictwa, bez żadnego związku z realizacją zadań samorządu, do której jesteśmy zobowiązani tym bardziej, że realizacja takich postulatów nie stanowiłaby żadnego realnego wsparcia dla potrzebujących osób – wskazano. 

NRA dodała, że pomoc taka oznaczałaby nie więcej niż 500 zł dla każdego. - A samorząd przestałby być wypłacalny, co w praktyce oznaczałoby jego samolikwidację - wskazała. 

Czytaj: NRA przygotowuje się na trudne czasy - odracza termin składek>>

Czytaj w LEX: Odpowiedzialność cywilna i karna za zarażenie koronawirusem >

Większa dyscyplina budżetowa, zmiany w składkach

Równocześnie zdecydowano o wstrzymaniu wszelkich wydatków związanych z działalnością komisji tematycznych powołanych przy NRA. Rozważane jest też obniżenie składek izbowych na rzecz Rady.  

Czytaj w LEX: Prawa i obowiązki pełnomocników procesowych w praktyce w związku z koronawirusem >

- Uznając za priorytetowe te działania, które pozwolą naszemu środowisku przejść przez czas kryzysu, unikamy przy tym zadłużenia czy nawet likwidacji instytucji samorządowych. Trwają prace nad nowym preliminarzem budżetowym NRA na 2020 rok, zawierającym propozycję dalszego obniżenia składki izbowej na rzecz NRA. Prezydium NRA zakłada bowiem, że wpływy z izb (obecnie 37 zł od każdego adwokata w izbie) powinny być realizowane, choć w istotnie zmniejszonej do końca 2020 roku wysokości, aby możliwe było przekazanie pomocy finansowej dla najbardziej potrzebujących Izb, jak również płynna realizacja zadań powierzonych całemu samorządowi adwokackiemu - podkreśla NRA. 

I dodaje, że zgromadzona kwota 13 mln zł jest kwotą znaczącą, ale przy braku jakichkolwiek wpływów do budżetu NRA, musiałaby zostać wydatkowana w czasie kilku miesięcy. 

Czytaj w LEX: Funkcjonowanie sądów i wymiaru sprawiedliwości w obliczu koronawirusa >