Minister sprawiedliwości w rozporządzeniu, które weszło w życie w piątek 8 lutego br. ustalił w jakim trybie sędziowie Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego mają zwracać odprawy ( poz. 236). Odprawy te pobrali w związku z przejściem w stan spoczynku. Po czym powrócili do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym stanowisku po decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i po nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym.

Czytaj: Po zmianie ustawy 12 sędziów SN i NSA wybrało stan spoczynku

Zwrot odprawy

Zgodnie z rozporządzeniem z 5 lutego br. zwrotowi podlega jednorazowa odprawa oraz ekwiwalent pieniężny wypłacony w związku z niewykorzystaniem przysługującego urlopu.

Zwrotu na rachunek bankowy sądu sędziowie powinni zwrócić w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. W wypadku niedotrzymania terminu świadczenia podlegające zwrotowi powiększa się o wartość odsetek ustawowych za opóźnienie, naliczanych od 15 dnia po dniu wejścia w życie rozporządzenia.

Czytaj: Sędziowie SN dostali pisma o przejście w stan spoczynku

Rozporządzenie dotyczy 20 osób - ocenia Biuro Prasowe SN.

Przywrócenie do orzekania

Nowelizacja o Sądzie Najwyższym (uwzględniająca sędziów NSA) została uchwalona, ponieważ 19 października Trybunał Sprawiedliwości UE, przychylając się do wniosku Komisji Europejskiej, wydał wstępne postanowienie o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych, w ramach, których znalazło się:

  • zawieszenie stosowania przepisów ustawy o SN dotyczących przechodzenia sędziów, którzy ukończyli 65. rok życia w stan spoczynku;
  • przywrócenie do orzekania sędziów, którzy w świetle nowych przepisów już zostali wysłani w stan spoczynku;
  • powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na stanowiskach, których dotyczą kwestionowane przepisy

Zgodnie z nowelą, sędzia SN albo sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przeszedł w stan spoczynku po ukończeniu 65. roku życia na podstawie obecnych przepisów, z dniem wejścia w życie tej nowelizacji powraca do pełnienia urzędu na stanowisku zajmowanym 3 kwietnia 2018 r.

Rozporządzenie dotyczy 20 osób - ocenia Biuro Prasowe SN.