Rozmowa z dr Dariuszem Strzelcem zdobywcą Złotych Skrzydeł 2010 w kategorii PODATKI, nagrody dla młodych autorów książek prawniczych.

- Czy urzędnicy skarbowi są bardziej przychylni, teraz dbają o zachowanie praw podatnika, bardziej kilka lat temu?

 

- Nie byłbym takim optymistą. Niekiedy stosowanie przepisów postępowania przez administrację skarbową wypacza sens istniejących rozwiązań, a ich gwarancyjne znaczenie dla strony staje się iluzoryczne. Za przykład mogą posłużyć w tym zakresie nieprawidłowości dotyczące: obowiązku wszechstronnego wyjaśnienia stanu faktycznego (tzw. ciężaru dowodu); przepisów związanych z prawem strony uczestniczenia w czynnościach dowodowych oraz inicjowania postępowania dowodowego; związane ze sposobem gromadzenia dowodów i wykorzystywaniem w postępowaniu materiałów, które jako sprzeczne z prawem nie powinny stanowić dowodu, a także związane z przeprowadzaniem kluczowych w sprawie dowodów dopiero na etapie postępowania odwoławczego.

 

- Czy praca w kancelarii prawnej była dla Pana inspiracją do napisania książki Naruszenia przepisów postępowania przez organy podatkowe?

 

- Książka wydana przez Wydawnictwo Wolters Kluwer została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej pod kierunkiem pana rofesora Włodzimierza Nykiel,  którą obroniłem na Uniwersytecie Łódzkim. Problematyka której poświeciłem opracowanie jawiła mi się jako temat godny uwagi zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Potrzebę analizy tego zagadnienia można tłumaczyć nie tylko skalą zjawiska, ale także tym, że w piśmiennictwie temat nieprawidłowości w stosowaniu przepisów dotyczących postępowania podatkowego nie był przedmiotem szerszej refleksji. Ponadto do badań nad tym zagadnieniem skłoniła praktyka w kancelarii dostarczająca przykładów nieprawidłowości proceduralnych w działaniu aparatu podatkowego.

 

- Co było celem Pana publikacji?

 - Zasadniczym celem pracy było zidentyfikowanie naruszeń w stosowaniu przepisów procedury podatkowej, wskazanie narosłych na gruncie niektórych przepisów nieporozumień interpretacyjnych oraz przedstawienie własnych propozycji rozstrzygania pewnych wątpliwości proceduralnych mających istotne konsekwencje w toku postępowania. Wydawało mi się, że takie ujęcie problemu może okazać się pomocne do nakreślenia właściwych dla prawa podatkowego standardów stosowania przepisów procesowych, a przy tym może przyczynić się do unikania nieprawidłowości w przyszłości, a co za tym idzie wpływać na poprawę relacji podatników z administracją podatkową.

 

 

-  Czy nagroda Złote Skrzydła, którą Pan otrzymał kilka dni temu coś zmieni w Pana życiu zawodowym?

 

-  Nie będę ukrywał że jest ona dla mnie ogromną nobilitacją szczególnie fakt, że kapituła konkursu złożona z tak znamienitych autorytetów w świecie podatków dostrzegła moją książkę i tak wysoko ją oceniła. Jest to niewątpliwa motywacja do dalszej pracy.