Pytanie skierowane przez Naczelny Sąd Administracyjny brzmi: Czy do komornika sądowego, w świetle jego statusu wynikającego z ustawyo komornikach sądowych i egzekucji stosuje się podatek od towarów i usług?

Zagadnienie prawne budzące wątpliwości wyłoniło się przy rozpatrywaniu skargi kasacyjnej Ministra Finansów z 16 sierpnia 2016 r. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. W orzeczeniu tym, wydanym w sprawie ze skargi Ł. S. - komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym na interpretację indywidualną Ministra Finansów uchylił zaskarżoną interpretację.

Z przedstawionego przez Sąd pierwszej instancji stanu sprawy wynikało, że we wniosku o wydanie interpretacji skarżący podał, iż jest komornikiem sądowym. W związku z tym ma status funkcjonariusza publicznego, działającego przy sądzie rejonowym, wykonującego czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych oraz inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, w myśl ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Skarżący podkreślił, że stosownie do uregulowań zawartych w ustawie, komornikom powierzono w szczególności takie zadania jak: wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń; wykonywanie innych tytułów wykonawczych, wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności oraz sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Czynności te komornik pełni osobiście, z wyjątkiem przypadków określonych w przepisach prawa. Czynności określone w Ukse, komornik wykonuje na własny rachunek (art. 3a ustawy). Dodatkowo skarżący wskazał, że zgodnie z art. 43 ustawie, komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji i za inne czynności, do których ma umocowanie.
Ponadto komornikowi należy się zwrot wydatków gotówkowych poniesionych w toku egzekucji, w zakresie określonym ustawą (art. 39 ust. 1 Ukse). Na pokrycie wydatków komornik może żądać zaliczki od strony lub innego uczestnika postępowania, który wniósł o dokonanie czynności, uzależniając czynność od uiszczenia tej zaliczki. Dodatkowo sąd rejonowy, przy którym działa komornik, przekazuje komornikowi sumy niezbędne na pokrycie wydatków w sprawach osób zwolnionych w tym zakresie od kosztów sądowych (art. 40 ust. 3 Ukse).

Na tle tak przedstawionego stanu skarżący zadał pytanie o obciażenie komornikó VAT-em.

Sygn. akt I FPS 8/16.

Dowiedz się więcej z książki
Kodeks postępowania administracyjnego. Ordynacja podatkowa. Samorządowe kolegia odwoławcze. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Prawo o ustroju sądów administracyjnych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł