Spór dotyczył obszaru prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt pod Łodzią. Wójt Gminy B. wydał Leszkowi S. zezwolenie na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w miejscowości W. Inicjatorem cofnięcia zezwolenia było Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt w Jędrzejowie. Po odwołaniu burmistrz odmówił cofnięcia zezwolenia wyjaśniając, iż wbrew stanowisku stowarzyszenia, nie doszło do naruszenia przez prowadzącego działalność warunków zezwolenia oraz przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Głównym zarzutem był fakt, że właściciel schroniska przyjmował do schroniska psy spoza tereny gminy, a nawet zwierzęta złapane w Łodzi.

Obszar działalności to nie miejsce usług

Od decyzji burmistrza stowarzyszenie wniosło odwołanie. Pojawił się problem  interpretacji terminu obszaru działalności prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt jako odnoszącego się wyłącznie do miejsca położenia schroniska. Skarżący uznał, iż interpretacja jest błędna. W ocenie Stowarzyszenia przez "obszar działalności" schroniska dla bezdomnych zwierząt należy rozumieć obszar, z którego zwierzęta pochodzą, tj. na jakim zostały znalezione lub złapane, co wyznacza zbiór usługobiorców danego schroniska. Z takiej interpretacji wynika, że właściciel schroniska narusza warunki zezwolenia, które winno być z tego powodu cofnięte. Zdaniem stowarzyszenia ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewiduje, że wniosek przedsiębiorcy i udzielone zezwolenie, na prowadzenie działalności określonej w art. 7 ustawy, winny zawierać określenie obszaru działalności. Skoro działalność polegająca na prowadzeniu schroniska dla bezdomnych zwierząt regulowana jest przez ten sam przepis, który odnosi się również do opróżniania zbiorników na nieczystości, to również obszar działalności objętej zezwoleniem na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt odnosi się do obszaru, na którym zostały ujęte bezdomne zwierzęta. Pojęcia "miejsce świadczenia usług" nie można utożsamiać z "obszarem działalności" - twierdzili przedstawiciele organizacji.

Inne prawo dla organizacji społecznych

Obecnie działanie kilku schronisk na terenie jednej gminy jest rzadkością. Regułą jest przyjmowanie do jednego schroniska zwierząt z większej ilości gmin. Taka praktyka jest, w ocenie skarżącego, legalna wyłącznie w przypadku schronisk prowadzonych przez organizacje społeczne, na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy o ochronie zwierząt. Za niezgodną z prawem uważa skarżący praktykę zawierania bezpośrednich umów między gminą w przedsiębiorcą działającym na terenie innej gminy. Rodzi to bowiem patologie na tle odpowiedzialności za "swoje" zwierzęta umieszczane w "obcym" (tj. położonym na terenie innej gminy) schronisku. Na tej podstawie stowarzyszenie wniosło o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości.

Kolegium: nie naruszono warunków pozwolenia 
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Sieradzu utrzymało w mocy decyzję. Kolegium przypomniało, że obszar działalności schroniska określony został na całą Polskę. Na skutek odwołania Stowarzyszenia SKO, zmieniło decyzję i określiło ten obszar jako teren gminy B. W związku z wnioskiem Leszka S. o wyjaśnienie treści opisanej decyzji SKO stwierdziło: "Obszar działalności schroniska dla bezdomnych zwierząt - teren gminy B." w ten sposób, iż schronisko, jako obiekt prowadzenia działalności polegającej na zapewnieniu opieki bezdomnym zwierzętom, winno być usytuowane w granicach administracyjnych gminy.
Wobec tego stowarzyszenie złożyło do burmistrza wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie schroniska, gdyż Leszek S. naruszył - zdaniem stowarzyszenia - warunki pozwolenia. Przyjął zwierzęta spoza terenu gminy. SKO stwierdziło, że przepisy nie zostały naruszone poprzez przyjmowanie do schroniska zwierząt wyłapanych na terenie innych gmin. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi stowarzyszenie podtrzymało argumentację odwołania.


Uchylenie wyroku I instancji
WSA oddalił skargę. W opinii sądu zezwolenie wydane 30 marca 2012 r. Leszkowi S. nie zostało naruszone i nie ma podstaw do orzeczenia o cofnięciu zezwolenia. Stowarzyszenie złożyło skargę kasacyjną do NSA.
Sąd II instancji uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sędzia Małgorzata Stahl zaznaczyła, że sąd wojewódzki błędnie zinterpretował określenie "obszar działalności" objętej pozwoleniem. Opieka nad zwierzętami bezdomnymi to zadanie własne gminy, która przeznacza na schroniska pieniądze ze swego budżetu. Właściciel schroniska Lech S. ma zezwolenie na działalność na obszarze gminy B., ale może wyłapywać zwierzęta w całej Polsce. Jak powiedział sędzia Stahl to nie da się pogodzić z zadaniami własnymi gminy, gdyż koszty dowozu zwierząt do schroniska pokrywa samorząd terytorialny.
- Mając pozwolenie na prowadzenie schroniska dla zwierząt, nie można wyłapywać psów gdzie się chce - mówiła sędzia. - Działalność właściciela powinna ograniczyć się do obszaru gminy, chyba, ze wykaże, ze inne gminy przekazały w umowie część swoich zadań w tym zakresie.
 Wyrok jest prawomocny.


Sygnatura akt II OSK 2136/13, wyrok z 17 marca 2015 r.


ID produktu: 40285302 Rok wydania: 2013
Autor: Mieczysław Goettel
Tytuł: Sytuacja zwierzęcia w prawie cywilnym