Po wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku nowego prawa wodnego pojawiło się wiele wątpliwości i pytań dotyczących m.in. opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, stawek opłat zmiennych za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych czy przepisów przejściowych związanych z wprowadzaniem nowych taryf.

Zgodnie z propozycjami zmian, do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz tzw. oceny ponownej, mają być stosowane przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r. (obowiązywać więc będą „stare" przepisy). A dla decyzji wydanych w oparciu o dotychczasowe przepisy obowiązujące przed 1 stycznia 2018 r., ocena wodnoprawna nie będzie zastępowana decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach.

  Nowe Prawo wodne >>

- Pozytywnie oceniamy zaproponowane zmiany w prawie wodnym, gdyż mogą się przyczynić do ograniczenia opóźnień w toczących się postępowaniach - mówi radca prawny Dominik Gajewski, ekspert Konfederacji Lewiatan. I dodaje, że  posłowie zaproponowali wprowadzenie zmian, które mogą pozytywnie wpłynąć na proces inwestycyjny toczący się m.in. na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. - Dotyczą one przepisów przejściowych, które są najistotniejsze z punktu widzenia pewności obrotu gospodarczego oraz szybkości postępowań administracyjnych - mówi Dominik Gajewski.