Projekt został przygotowany przez Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Aktualnie zasada kadencyjności w sprawowaniu funkcji kierowniczych jest stosowana tylko w przypadku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (powołanie na 6 lat). Nie dotyczy ona stanowisk prezesów kierujących poszczególnymi izbami SN (np. cywilną, karną).
Wnioskodawcy podkreślają, że kadencyjność obowiązuje już w sądownictwie administracyjnym, w tym w Naczelnym Sądzie Administracyjnym oraz w administracji publicznej. Projekt przewiduje też, że po 6 miesiącach od wejścia w życie proponowanej nowelizacji obecni prezesi Sądu Najwyższego utraciliby swoje stanowiska, chyba że wcześniej zostaliby odwołani. Ponadto, zgodnie z projektem, po ukończeniu 70 lat sędzia SN nie będzie mógł pełnić funkcji prezesa tego sądu oraz przewodniczącego wydziału izby.

Autorzy projektu chcą, aby obowiązująca obecnie możliwość wydłużenia okresu zajmowania stanowiska sędziego SN do 72 lat obejmowała tylko orzekanie, a nie czynności związane z zarządzaniem. Na etapie komisyjnym zaproponowano, aby prezesi SN mogli być powoływani na maksymalnie dwie 5-letnie kadencje. Ponadto do 12 miesięcy od wejścia w życie proponowanej nowelizacji wydłużono okres, po którym wygaśnie powołanie aktualnych prezesów SN.

Projekt wpłynął do laski marszałkowskiej 25 lutego 2015 r. Następnie 15 kwietnia br. został skierowany do pierwszego czytania na posiedzeniu Sejmu, które odbyło się 14 maja br. Prace nad projektem były kontynuowane w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 26 maja br. posłowie zasiadający w tej komisji przyjęli projekt z poprawkami. Sprawozdawcą komisji będzie posłanka Brygida Kolenda-Łabuś.

Źródło: www.sejm.gov.pl,