Sprawa dotyczy J. O. , której minister sprawiedliwości decyzją z 19 lipca 2018 r. odmówił uchylenia uchwały Krajowej Rady Radców Prawnych o nie wpisaniu na listę radców prawnych. Tego samego dnia także odmówił wpisania skarżącej na listę adwokatów.

Odmowa była uzasadniona skazującym wyrokiem karnym z art. 212 pomówienie, który jednak uległ zatarciu po 8 latach. Samorządy zawodowe uznały, że J. O. nie daje rękojmi należytego wykonywania zawodu, ani nie cieszy się nieskazitelnym charakterem.

Wykreślenie z listy radców prawnych

J. O. miała długoletni zatarg z rodziną i sąsiadami - byłym mężem ciotki Stanisławem H. i znajomą - Zofią M. To oni zawiadomili Okręgową Izbę Radców Prawnych, że J. O. posługuje się bezprawnie tytułem radcy prawnego: na tablicy ogłoszeniowej w mieście oraz na portalu internetowym Linkedin.  

Tytuł radcy prawnego został uchylony J. O. w marcu 2014 r. , minister sprawiedliwości utrzymał w mocy tę uchwałę. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję ministra w wyroku z 10 grudnia 2014 r., a Naczelny Sąd Administracyjny 20 stycznia 2017 r. oddalił skargę na skreślenie z listy radców. W tzw. międzyczasie J. O. w marcu 2015 r. złożyła ślubowanie.

Po wyroku NSA Joanna O. nadal posługiwała się tytułem radcy prawnego, mimo, że NSA orzekł, iż radcą nie jest.

Ponowna skarga prawniczki do WSA

W skardze na decyzję ministra o skreśleniu z listy radców prawnych J. O. zarzuciła naruszenie przez organ art. 24 ust. 1 pkt. 5 ustawy o radcach prawnych tj.:

  • nie udowodniono braku nieskazitelnego charakteru
  • po egzaminie radcowskim skarżąca mogła posługiwać się tytułem legalnie
  • skarżąca mogła do czasu wykreślenia świadczyć pomoc prawną

Czytaj: Napływają wnioski skreślonych z listy radców i adwokatów o powrót do zawodu>>

Co więcej zdaniem skarżącej nie wskazano konkretnego przypadku naruszenia jej postawy etyczno-moralnej.

Do skargi J. O. dołączyła prawomocny wyrok Sądu Rejonowego z I Wydziału Karnego w T., który uniewinnił skarżącą od zarzutu posługiwania się bezprawnie tytułem radcy prawnego.

Przedstawiciel ministra radca prawny Joanna Zielińska stwierdziła przed WSA: Doświadczenie i wykształcenie prawnicze nie zastąpią uczciwości. - Są dowody na posługiwanie się bezprawnie tytułem radcy, a także na prowadzenie kancelarii - powiedziała mec. Zielińska. .

Uchylenie uchwały KRRP i decyzji ministra

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 20 grudnia br. uchylił decyzję ministra sprawiedliwości i uchwałę prezydium KRRP o odmowie wpisu na listę radców prawnych.

Jak podkreślił sędzia sprawozdawca Zdzisław Romanowski, decydującym argumentem był wyrok uniewinniający od zarzutu przywłaszczenia tytułu radcy prawnego. Ten wyrok jest podstawą do wznowienia postępowania, które jest uzasadnione powstaniem nowych dowodów i okoliczności, a nie znanych wcześniej organowi.

- Prezydium Rady powinien jeszcze raz przeanalizować stan faktyczny i dać opis swego stanowiska odnoszącego się do nowych okoliczności tj. uniewinnienia - powiedział sędzia sprawozdawca.

Odmowa wpisu na listę adwokatów

WSA rozpatrywał też decyzję ministra o odmowie wpisu na listę adwokatów J. O. Ta decyzja była poprzedzona uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej też odmowną.

Skarga do WSA obejmowała:

  • pomówienie Stanisława H. , który nachodził nieruchomość ciotki miało miejsce 8 lat temu, było jednorazowe, ale nie decyduje o całej postawie życiowej i charakterze
  • minister i samorząd nie przeanalizował materiału dowodowego należycie
  • naruszenie art. 80 kpa - swobodnej oceny dowodów

Na pytanie sędziego, jak skarżąca tłumaczy takie nagromadzenie spraw karnych i dyscyplinarnych, skarżąca odpowiedziała: Powodem jest zawiść i zazdrość ludzka. Zawirowania zaczęły się w 2012 r. , gdy rozpoczęłam aplikację. Donosiły na mnie stale dwie osoby Zofia M. i Stanisław H.

Wyrok uchyla decyzję ministra po raz drugi

WSA przyznał także i tym razem rację skarżącej, że materiał dowodowy nie został wnikliwie przeanalizowany i uzasadniony. Uchwał prezydium NRA też została uchylona przez sąd.

- Zdarzenia, na których oparto decyzję i uchwałę samorządu uległy zatarciu - powiedziała sędzia Izabela Głowacka- Klimas. -  Przez osiem lat skarżąca aktywnie udzielała się społecznie i zawodowo, a organy nie przeanalizowały dogłębnie charakteru kandydata. Samorząd adwokacki dokonał wybiórczo oceny zachowania i postawy skarżącej, dlatego uchwałę Prezydium Rady uchylono - dodała sędzia.

 

Sygnatura akt VI SA/Wa 1684/18, VI SA/Wa 1683/18, wyroki nieprawomocne z 20 grudnia 2018 r.