Projekt jest rządową propozycją rozwiązań tzw. „nowej szansy”, polegających na wprowadzeniu nowoczesnych instrumentów prawa restrukturyzacyjnego oraz przywróceniu dłużnikowi niewypłacalnemu lub zagrożonemu niewypłacalnością, zdolności do wykonywania zobowiązań. Nowa ustawa wprowadzi wyraźny rozdział postępowań restrukturyzacyjnych od stygmatyzujących postępowań upadłościowych, których sam fakt wszczęcia często uniemożliwiał przedsiębiorcom skuteczne działania naprawcze.

Czytaj: MS: nowe prawo upadłościowe ułatwi działalność gospodarczą>>>

Cztery nowe postępowania
Projekt ustawy wprowadza cztery zupełnie nowe rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych, dostępnych dla podmiotów zarówno niewypłacalnych, jak i tych, którym niewypłacalność zagraża.
•    Postępowanie o zatwierdzenie układu – dla przedsiębiorców wypłacalnych, ale spodziewających się problemów finansowych w przyszłości. Dłużnik będzie prowadził postępowanie samodzielnie pod warunkiem, że uda mu się zebrać pozytywne głosy większości wierzycieli za proponowanym układem. Wniosek o zatwierdzenie układu będzie składany do sądu dopiero po zebraniu odpowiedniej liczby głosów.
•    Przyśpieszone postępowanie układowe – do zawarcia układu będzie dochodzić na zwołanym przez sąd zgromadzeniu wierzycieli. Będzie możliwe zabezpieczenie majątku dłużnika przez zawieszenie egzekucji wierzytelności objętej układem.
•    Postępowanie układowe – dla przedsiębiorców, którzy są na skraju wypłacalności lub niewypłacalni. Przedsiębiorca nadal będzie sprawował zarząd, jednak pod stałą kontrolą sądu i wierzycieli.
•    Postępowanie sanacyjne – dla przedsiębiorstw niewypłacalnych, które opłaca się jednak ratować. Wprowadza korzystne dla dłużnika rozwiązania, umożliwiające restrukturyzację zobowiązań, majątku i zatrudnienia. Dłużnik będzie jednocześnie pod stałą kontrolą sędziego komisarza i wierzycieli, z ograniczoną możliwością zarządzania majątkiem.

ID produktu: 40111978 Rok wydania: 2015
Więcej:
Kodeks spółek handlowych. Krajowy Rejestr Sądowy. Swoboda działalności gospodarczej. Prawo upadłościowe i naprawcze. Udostępnianie informacji gospodarczych i wymiana danych gospodarczych. Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych i spółka europejska>>>

- Planowane zmiany mają na celu zapewnienie przedsiębiorcom możliwości skutecznej restrukturyzacji przy jednoczesnym zwiększeniu ochrony praw wierzycieli - skomentowała Małgorzata Chruściak, Partner CMS kierująca departamentem bankowości i finansów międzynarodowych. - Projekt ustawy jest wciąż jeszcze na etapie prac legislacyjnych. Jest więc czas, aby doprecyzować przyjęte w niej rozwiązania, tak aby zapewnić realizację tego celu oraz umożliwić skorzystanie z „nowej szansy” rzetelnym przedsiębiorcom. W tym zakresie bardzo ważne są regulacje umożliwiające wierzycielom wywieranie rzeczywistego wpływu na przebieg procesu restrukturyzacji, takich jak zapewnienie odpowiednich kompetencji radzie wierzycieli, możliwości wszczęcia postępowania sanacyjnego wobec niewypłacalnego dłużnika przez wierzycieli, czy wprowadzenie mechanizmów dających odpowiedni komfort podmiotom udzielającym nowego finansowania w toku restrukturyzacji - mówi ekspertka.

Nowość: przygotowana likwidacja
Projekt ustawy wprowadza również zmiany w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego – jednym z ciekawszych pomysłów będzie tzw. pre-pack (przygotowana likwidacja), który polega na sprzedaży przedsiębiorstwa upadłego, jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa. Znaczenie przygotowanej likwidacji będzie niezmiernie istotne dla skutecznej restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Procedura ta umożliwi przejęcie majątku upadłego już w momencie ogłoszenia upadłości, co znacznie zwiększy szanse na dalsze funkcjonowanie przedsiębiorstwa.

Konferencja nt. zmian
Problematyka zmian w prawie restrukturyzacyjnym i upadłościowym będzie tematem seminarium organizowanego 14 stycznia o godz. 10:00 przez kancelarię CMS we współpracy z kancelarią Zimmerman i Wspólnicy oraz firmą doradczą Relacje. Eksperci ds. restrukturyzacji i upadłości przedstawią najważniejsze zmiany w regulacjach dotyczących tej dziedziny prawa, wskażą główne cele i skutki zmian oraz obszary najbardziej kontrowersyjne i wymagające lepszych rozwiązań.
Organizatorzy zapraszają do udziału w spotkaniu.
Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc proszą o potwierdzenie uczestnictwa. http://www.cms-cmck.com/Changes-to-restructuring-and-bankruptcy-regulations-140115