Niepublikowane przez Radę Ministrów wyroki obejmują okres od 9 marca br. do 8 czerwca 2016 r., czyli już cztery miesiące.

Za niekonstytucyjne TK uznał np. brak możliwości odwołania się od decyzji o ogłoszeniu upadłośc, warunki egzaminu na prawo jazdy, a także - przepisy dotyczące postanowienia komisarza wyborczego odnoszącego się do ustalenia okręgów wyborczych.
Jutro, tj, 14 czerwca 2016 r. publiczne ogłoszenie orzeczenia w sprawie skargi konstytucyjnej o zbadanie zgodności  ustawy  o Policji w zakresie, w jakim uniemożliwia wznowienie postępowania dyscyplinarnego, zakończonego orzeczeniem o uznaniu funkcjonariusza Policji winnym popełnienia przewinienia, dyscyplinarnego. Z tym, że  chodzi o przestępstwo i karę dyscyplinarną wydalenia ze służby, po upływie okresu pięciu lat od uprawomocnienia się tego orzeczenia. Mimo, że policjant został  w postępowaniu karnym dotyczącym tego samego czynu prawomocnie uniewinniony.
W czerwcu TK wyda orzeczenia dotyczące warunków wykonywania polowań, zaskarżone przez Prokuratora Generalnego oraz zasad sporządzania kasacji.