Żądania Komisji mają postać uzasadnionej opinii (drugi etap unijnego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego). Jeżeli Komisja nie otrzyma w ciągu dwóch miesięcy zadowalających odpowiedzi od tych państw. Komisja złożyła formalny wniosek, aby Polska zmieniła swoje przepisy w dziedzinie zwolnienia z VAT w odniesieniu do transakcji dotyczących statków powietrznych. Komisja uważa, że obowiązujące w Polsce przepisy opierają się na kryteriach, które różnią się od kryteriów określonych w przepisach UE i które są z nimi niespójne. Zgodnie z dyrektywą w sprawie VAT niektóre dostawy towarów i usług związanych ze statkami powietrznymi mogą być zwolnione z tego podatku.

Głównym warunkiem przyznania zwolnienia jest wymóg, aby statek powietrzny był eksploatowany przez „linie lotnicze zajmujące się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych”. Tak więc statek powietrzny obsługujący trasy krajowe może korzystać ze zwolnienia, ale tylko jeśli należy do linii lotniczych zajmujących się głównie odpłatnym przewozem na trasach międzynarodowych. Jeden z problemów polskich przepisów polega na tym, że Polska dopuszcza zwolnienie z podatku wobec statków powietrznych o wadze przekraczającej 12 ton. Natomiast statki powietrzne o mniejszej wadze nie są w Polsce objęte tym zwolnieniem, nawet jeśli spełniają kryteria określone w przepisach UE. Jednocześnie statki powietrzne o wadze przekraczającej 12 ton, które nie spełniają kryteriów unijnych, są w Polsce mimo to objęte zwolnieniem. W związku z tym Komisja wystąpiła do Polski z formalnym wnioskiem o zmianę przepisów krajowych, tak aby były one zgodne z przepisami UE.