Ze względu na istotny wzrost liczby spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych w ostatnich latach w Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad nowelizacją przepisów ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1508, ze zm.) oraz ustawy z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2016 r. poz. 2171, ze zm.). Nowe rozwiązania w założeniu mają przyspieszyć i usprawnić przebieg postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przede wszystkim poprzez ich informatyzację.

Planuje się m.in. wprowadzenie obowiązku składania pism procesowych i innych dokumentów (np. spisu i listy wierzytelności, spisu inwentarza) w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym drogą elektroniczną, z wykorzystaniem formularzy udostępnionych w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowania sądowe. Poza systemem teleinformatycznym wnioski będą mogły być składane przez wskazane w projekcie osoby, np. przez pracowników i wierzycieli alimentacyjnych oraz dłużników będących konsumentami. Co do zasady, pisma wydawane w postępowaniach, mają być doręczane również drogą elektroniczną.

Akta postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych będą mieć formę elektroniczną. Zapewni to dostęp do nich nie tylko w sekretariacie sądu, ale również za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przewiduje się możliwość samodzielnego pobierania odpisów i wyciągów dokumentów zamieszczonych w tym systemie – mają one mieć moc urzędowo poświadczonych dokumentów.

Z połączenia Krajowego Rejestru Dłużników i Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości powstanie Krajowy Rejestr Zadłużonych, gromadzący m.in. dane z postępowań upadłościowych i restrukturyzacyjnych. Forma elektroniczna pism w tych postępowaniach ma umożliwić przetwarzanie danych. W efekcie przykładowo sprawozdania okresowe i końcowe będą tworzone w oparciu o raporty generowane z systemu teleinformatycznego. Na syndyka nałożone będą nowe obowiązki w zakresie rejestrowania czynności dotyczących składników masy upadłości (np. ich sprzedaży), a także rejestrowania przychodów i wydatków masy upadłości. Dzięki takim rozwiązaniom w oparciu o wpisy w Rejestrze będzie możliwe monitorowanie składu i stanu masy upadłości.

Ze względu na przyjętą zasadę publikacji dokumentów w Rejestrze planowana jest rezygnacja z dokonywania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Wejście w życie większości z nowych rozwiązań jest planowane na 1 lutego 2019 r. Projekt ustawy jest obecnie przedmiotem konsultacji społecznych.