Te pozytywne dane dotyczące mediacji podane zostały przez MS w związku z zakończeniem pracy przez Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów III kadencji.   
W dokumencie można przeczytać m.in., że wskaźnik skuteczności mediacji w sprawach gospodarczych wzrósł w tym czasie z 11 proc.  do  18 proc., co dowodzi , zdaniem autorów tej analizy, że jest to atrakcyjna i szybka metoda dochodzenia roszczeń.

 


Wiceminister Łukasz Piebiak mówił podczas posiedzenia kończącego prace rady, że Ministerstwo Sprawiedliwości popiera wszelkie działania dążące do odciążania sędziów od spraw, które niekoniecznie muszą być przedmiotem postępowania sądowego oraz umożliwiające stronom zawarcie satysfakcjonującego porozumienia. - Ministerstwo Sprawiedliwości stawia sobie za cel przygotowanie takich rozwiązań, które w przyszłości pozwolą cieszyć się jeszcze lepszymi wynikami, a w perspektywie długofalowej zapewnią wszystkim obywatelom lepszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Budujący jest fakt, że w procesie poszukiwania skutecznych rozwiązań możemy korzystać z doświadczenia i wiedzy szerokiego grona ekspertów oraz organów doradczych, wśród których należy wymienić Społeczną Radę ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów – powiedział  Łukasz Piebiak.

Czytaj: Mediacje skuteczne i coraz popularniejsze>>
 

Podczas spotkania sumującego kadencję Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów podkreślano wzrost liczby spraw kierowanych do mediacji przez sądy oraz wyższą liczbę sporów zakończonych w ten sposób. Nie zwrócono jednak uwagi na fakt, że to wciąż jest niewielka skala. 

Nie ma jeszcze oficjalnych statystyk sądowych za ubiegły rok, ale z dostępnych na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości danych wynika, że w pierwszym półroczu 2018 roku do sądów wpłynęło ponad 7,8 mln spraw, a merytorycznych rozstrzygnięć zapadało w tym czasie ponad 5,7 mln. Jeśli w skali roku da to liczbę ok. 11,5 mln spraw merytorycznie rozstrzygniętych przez wszystkie sądy powszechne, to 7090 spraw zakończonych w drodze mediacji nie świadczy o popularności tej formy. Nawet jeśli przyjąć, że nie wszystkie sprawy rozpatrywane przez sądy mogą być skierowane do mediacji

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem - PROCEDURA >

Protokół z mediacji w sprawach z zakresu prawa cywilnego - ANALIZA >

Zawarcie ugody sądowej w toku spraw z zakresu prawa pracy - PROCEDURA >

Wspieranie polubownych metod rozwiązywania sporów >