Mają być one jednak oznaczone odpowiednią klauzulą tajności i zarejestrowane oraz przechowywane i udostępniane wyłącznie w kancelarii tajnej albo pomieszczeniach sądu lub prokuratury zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Tylko na czas trwania rozprawy lub posiedzenia będą wydawane osobom uprawnionym na mocy decyzji sądu. Więcej: Rzeczpospolita>>>