Konkurs „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” jest organizowany dorocznie przez samorząd radcowski. Radcowie prawni, aplikanci radcowscy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, organy administracji publicznej, organy wymiaru sprawiedliwości, środowiska prawnicze i inne podmioty wskazane w regulaminie konkursu mogą zgłaszać do kapituły konkursu kandydatów i kandydatki spośród członków danej okręgowej izby radców prawnych.

Laureaci konkursu otrzymują tytuł honorowy „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Kapituła dokonuje oceny nominowanych w konkursie oraz wybiera laureatów konkursu w Kategorii 1 – „Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

W skład Kapituły Konkursu wchodzą radcowie prawni, członkowie Krajowej Rady Radców Prawnych: Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik, Maciej Bobrowicz, Weronika Filiks, Alicja Juszczyk, Gabriela Krajczewska, Jan Łoziński oraz Teresa Żurowska.

Ważnym dodatkowym elementem konkursu jest głosowanie internetowe w Kategorii 2 – „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”. Laureat/laureatka zostaje wyłoniona spośród nominowanych w konkursie w wyniku głosowania internetowego.

KIRP przygotowała publikację "Radcowie Prawni Społeczeństwu", w której przedstawiono działania pro bono podejmowane przez radców prawnych. 

Laureaci XVI edycji konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego": 

Tegorocznymi laureatami konkursu  „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” zostali:

1. Katarzyna Wicher-Kluczkowska, radczyni prawna z Koszalina, specjalizuje się w prawie pracy, w prawie oświatowym oraz szeroko rozumianym prawie pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pieczy zastępczej. Jest również pracownikiem samorządowym Centrum Usług Społecznych, w którym od lat zajmuje się między innymi działem pieczy zastępczej. Od 1995 roku do chwili obecnej pełni funkcję Komendantki „Zielonego Szczepu” 10- tych Koszalińskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych. Przez długie lata aktywnie pełniła i pełni nadal służbę jako harcerski wychowawca. Organizatorka wielu akcji lokalnych. W pierwszym okresie wojny na Ukrainie organizatorka zabaw dla dzieci z Ukrainy, organizatorka Akcji Plecak, która polegała na zbieraniu plecaków dla najmłodszych dzieci i przesłaniu ich na granicę objętą wojną oraz Akcji Wózek polegającej na zbieraniu wózków i przesłaniu ich na granicę.

2. Małgorzata Dąbek, radczyni prawna z Lublina, współzałożycielka i prezeska zarządu, działającego od 2018 roku Stowarzyszenia Inicjatyw Wschodnich w Hrubieszowie – organizacji pozarządowej, która m.in. świadczy nieodpłatną pomoc prawną oraz realizuje szereg projektów edukacji prawnej dzieci i dorosłych, w tym warsztaty, prelekcje i szkolenia mające na celu upowszechnienie wiedzy o prawie. Od roku 2022 udziela poradnictwa i pomocy prawnej dla Ukraińców uciekających przed wojną. Od 2018 roku świadczy bezpłatne porady i pomoc prawną w ramach programu „Szlachetna Paczka Prawników” dla beneficjentów programu „Szlachetna Paczka”. W roku 2020 świadczyła pomoc prawną pro publico bono w ramach akcji „#Ratuj Biznes” prowadzonej przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, a także pomoc prawną lekarzom Lubelskiej Izby lekarskiej w związku z sytuacją wywołaną przez wirus SARS-CoV2. W latach 2020-2023 zajmowała się m.in. doradztwem prawnym dla Stowarzyszenia Aktywnych Animatorów Kultury w Hrubieszowie.

3. Katarzyna Katana, radczyni prawna z Warszawy, jest współautorką wdrożonego do polskiego porządku prawnego modelu wielowymiarowej odpowiedzi na przestępstwo – nie tylko karą, ale także samo uczeniem się systemu oraz mądrą prewencją. Analiza poważnych przypadków krzywdzenia dzieci (Serious Case Review) oraz standardy ochrony dzieci (child safeguarding practices) z dniem 15 lutego 2024 stały się faktem, w związku z wejściem tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, przy której tworzeniu uczestniczyła.

Od lat działa na rzecz dobra wspólnego. Już na studiach należała do grona studentów Uniwersyteckiej Poradni Prawnej (obecnie Studencka Poradnia Prawa) Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie świadczyła pomoc potrzebującym. Od 2017 roku jest radcą prawnym. Specjalizuje się  w prawie karnym. Obecnie reprezentuje osoby pokrzywdzone przestępstwem, w szczególności dzieci. Pracuje jako radca prawny w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę prowadząc działania popularyzujące oraz wspomaga prawnie program Standardy Ochrony Dzieci.

4. Filip Czernicki, radca prawny z Warszawy, aktywny działacz społeczny, od wielu lat zajmuje się promocją  i tworzeniem sieci Studenckich Poradni Prawnych (klinika prawa) w Polsce i Europie Wschodniej, jak również promocją działalności pro bono wśród prawników praktyków. Współzałożyciel drugiej w Polsce kliniki prawa działającej na Uniwersytecie Warszawskim. Autor artykułów i publikacji na temat klinik prawa oraz dostępu do pomocy prawnej. Jest polskim koordynatorem bezpłatnej pomocy prawnej dla uchodźców z Ukrainy w ramach European Lawyers in Lesvos (ELIL). Zaangażowany we współpracę z organizacjami społecznymi, również dzięki prowadzonemu w ramach OIRP Radcowskiego Ośrodka Pomocy Pro Bono. Projekt Ukrainie Pro Bono Collaborative pomógł ponad 7 tysiącom osób uzyskać pomoc prawną. W ostatnich latach zaangażowany w obronę praw człowieka i pomoc prawną uchodźcom politycznym z Białorusi oraz uchodźcom wojennym.

5. Justyna Wojdyło-Borucka, radczyni prawna z Rzeszowa, zaangażowana w organizację wydarzeń środowiskowych i integracyjnych, w tym skierowanych zarówno do najmłodszych, jak i do seniorów. Promuje zawód radcy prawnego i bierze udział w programach edukacyjnych, zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o prawie. Udziela nieodpłatnych porad prawnych przy OIRP w Rzeszowie, biorąc udział w ramach „Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Pro bono udziela porad prawnych osobom wymagającym pomocy, w trudniej sytuacji materialnej i życiowej, osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym i osobom długotrwale bezdomnym, pomagając im również w przygotowaniu pism procesowych. Po wybuchu wojny na Ukrainie, w pierwszych dniach bezpośrednio pomagała uchodźcom w Przemyślu oraz na granicy w Medyce, pro bono wspierała punkty informacji prawnej, wspierała zbiórki odzieży, żywności i leków, a także wspierała transport pomocy humanitarnej Sióstr Dominikanek.

 

6. Katarzyna Konopka, radczyni prawna z Białegostoku, zaangażowana w ochronę praw zwierząt. Współpracuje z organizacjami społecznymi statutowo zajmującymi się prawami zwierząt, udzielając pro bono porad prawnych i składając zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem. Działa również nieodpłatnie w postępowaniach przygotowawczych w zakresie czynów zabronionych stypizowanych w ustawie o ochronie praw zwierząt. Występuje jako pełnomocnik procesowy oskarżyciela posiłkowego w postępowaniach sądowych dotyczących znęcania się nad zwierzętami. Zajmuje się również postępowaniem administracyjnym w zakresie interwencyjnego odbioru zwierząt przez organizacje społeczne oraz realizowaniem przez samorządy gminne obowiązku opieki nad zwierzętami bezdomnymi.  Od 2022 roku jest zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy, udzielając porad prawnych pro bono, reprezentując ich w postępowaniach administracyjnych oraz włączając się w działalność pomocową osobom z Ukrainy.

7. Paulina Janikowska-Mizera, radczyni prawna z Warszawy, od 2019 roku pro bono odwiedza przedszkola, by opowiadać o prawie i prawnikach. Autorka scenariusza zajęć Lekcji Prawa dla przedszkolaków oraz „PoPrawnych Lekcji”, czyli lekcji prawa dla uczniów szkół podstawowych. Ze względu na brak w szkołach przedmiotu „prawo”, postanowiła sama stworzyć ofertę takich lekcji. Regularnie odwiedza szkoły podstawowe, gdzie realizuje lekcje prawa. Bierze udział w projekcie edukacji prawnej organizowanym przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, w ramach którego nieodpłatnie prowadzi lekcje prawa dla młodzieży w szkołach ponadpodstawowych. Prowadzi także bezpłatne zajęcia wspierające rozwój emocjonalno-społeczny dzieci i młodzieży. Jako twórca PoPrawnych Lalek, które wykorzystuje przede wszystkim do prowadzenia zajęć z najmłodszymi, często przekazuje je również na aukcje charytatywne. 

8. Małgorzata Wenclik, radczyni prawna z Białegostoku, od ponad 20 lat realizuje projekty o charakterze społecznym skierowane na integrację międzypokoleniową, edukację społeczną i prawną. Zajmuje się popularyzacją nauki prawa, prowadzi warsztaty, wykłady, seminaria. Podstawowe dwa kierunki działalności pro publico bono wiążą się z działaniami na rzecz praw kobiet oraz zwiększeniem ich udziału w życiu społecznym, publicznym i gospodarczym, a także na edukacji prawnej i obywatelskiej skierowanej do młodzieży. Jest współrealizatorką Śniadań z Wizytówką – spotkań integrujących kobiety w województwie podlaskim. Od 2018 do 2024 r. zorganizowała 25 Śniadań z Wizytówką, w których uczestniczyło około 1700 kobiet. Od wybuchu wojny w Ukrainie podejmowała działania i współpracę z lokalnymi organizacjami społecznymi na rzecz integracji kobiet emigrantek w Białymstoku.

Jest też jedną z koordynatorek pierwszego w Polsce programu mentoringowego dla studentek prawa „Program mentoringu kobiecego”, realizowanego od listopada 2022 roku przy Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Edukację prawniczą i obywatelską Małgorzata Wenclik prowadzi od ponad 20 lat, przede wszystkim w szkołach średnich, wykorzystując metodę „street law”. 

9. Tomasz Witt, radca prawny z Gdańska, członek komisji OIRP w Gdańsku do spraw edukacji prawnej i działalności pro bono. W ramach komisji udzielał pro bono porad prawnych i przeprowadza lekcje edukacyjne w przedszkolach i szkołach. Na co dzień nie odmawia pomocy ubogim i potrzebującym. Chętnie podejmuje się spraw nietypowych i wielowątkowych. Udziela się jako wolontariusz i doradca przy fundacjach oraz stowarzyszeniach. 

Internauci zdecydowali, że laureatką zostanie Aleksandra Chrulska, radczyni prawna z Warszawy. Od ponad pięciu lat aktywnie udziela się w ramach istniejącego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie Ośrodka Pomocy Pro Bono, prowadząc w jego ramach liczne postępowania z zakresu prawa rodzinnego oraz udzielając bezpłatnych porad prawnych. Prowadzi pro bono zajęcia dla uczniów liceów ogólnokształcących w ramach projektu Edukacji Prawnej z ramienia OIRP w Warszawie, również prowadzi zajęcia prawa dla przedszkolaków w zakresie edukacji wczesnoszkolnej.

W grudniu 2023 roku kandydatka wzięła udział w konkursie organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka Warszawa w ramach projektu „Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców” i uzyskała Certyfikat Kancelarii Przyjaznej Dziecku, propagując tym samym stosowanie zasad mających na celu zminimalizowanie negatywnych emocji, jakie towarzyszą dziecku podczas procedur prawnych związanych z rozstaniem rodziców.

Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, zauważył, że kapitule niezwykle trudno było dokonać wyboru laureatów.  - Łączy was dobre serce, wybitne umiejętności prawnicze. Wykorzystujecie tę wiedzę w szczytnym celu. Jesteście wzorem dla nas, dla radców prawnych, dla aplikantów radcowskich. Wszyscy jesteście wygrani - podsumował, zwracając się do nominowanych.  

W odniesieniu do nagrody "Ambasador mediacji" zauważył, że ze względu na kryzys w sądownictwie, alternatywne metody rozwiązywania sporów, są obecnie jednym z priorytetów.

Honorowy tytuł "Ambasadora mediacji" otrzymało Europejskie Stowarzyszenie Sędziów na Rzecz Mediacji „Gemme” Sekcja Polska. 

Kapituła doceniła w szczególności wielokierunkowe zaangażowanie w rozwój mediacji w Polsce, polegające na inicjowaniu działań w środowisku sędziowskim, takich jak wdrażanie autorskiego projektu "Sędziowie sędziom o mediacji", promującego mediację i eksponującego jej zalety czy cykliczne szkolenia sędziów obejmujące tę pozasądową metodę rozwiązywania sporów, a także aktywności o charakterze edukacyjnym skierowane do dzieci i młodzieży. 

Wolters Kluwer Polska - specjalne wyróżnienie

Specjalne wyróżnienie Wolters Kluwer Polska otrzymała Marta Irla-Sowińska, radczyni prawna z Warszawy.

Od 2022 r., zauważając potrzeby społeczności polonijnej mieszkającej w Holandii, nawiązała kontakt z Fundacją POLKA – Centrum voor Poolse Vrouwen (Centrum dla Kobiet Polskich). W ramach Fundacji Marta Irla-Sowińska udziela bezpłatnych porad prawnych z zakresu prawa polskiego dla Polaków od lat przebywających poza granicami Polski, którzy nie są w stanie pokryć kosztów płatnej pomocy prawnej.

- Prawnicy są chyba jedynym takim zawodem, który by tyle czasu i energii poświęcał na pracę pro bono. Wybór spośród znakomitych kandydatur był bardzo trudny - zauważył Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, ogłaszając nazwisko laureatki.

Zaznaczył, że o wyborze radczyni prawnej Marty Irli-Sowińskiej zadecydowało to, że zwróciła uwagę na osoby, których problemy są niedostrzegane. - Zajmujemy się cudzoziemcami w Polsce. To bardzo dobrze, ale pomijamy Polaków, którzy, pracując za granicą,  także znajdują się w trudnej sytuacji  - dodał. 

Wyróżnienie prezesa Krajowej Izby Radców Prawnych

Natomiast wyróżnienie prezesa KIRP otrzymali:

Kamil Boruta, radca prawny z Warszawy, który świadczy bezpłatną pomoc prawną uchodźcom, związkom sportowym, fundacjom zajmującym się m.in. ochroną praw zwierząt, wspierającym wartości demokratyczne oraz propagujące europejską integrację w ramach UE oraz bezpieczeństwo i rozwój Polski i Europy.

Ewa Żuchowska, radczyni prawna z Łodzi, po rozpoczęciu wojny na Ukrainie, pro bono podjęła interwencję prawną w celu ochrony bezpieczeństwa małoletniej obywatelki Ukrainy, nad którą ustanowiony opiekun prawny stosował przemoc psychiczną i ekonomiczną. W celu ochrony małoletniej podjęła wszystkie możliwe działania, aby ta wróciła pod opiekę swoich rodziców, którzy byli nieświadomi jej sytuacji. Małoletnia oraz pozostałe dzieci znajdujące się w tej traumatycznej sytuacji bezpiecznie wrócili do swoich rodziców.

Paweł Cegiełko, radca prawny z Lublina, angażował się na rzecz "sędziów niezłomnych" w Regionie Lubelskim. Występuje w imieniu samorządu radcowskiego na przystankach Tour de Konstytucja oraz bierze udział w Radzie Konsultacyjnej Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Jest także zaangażowany i tym samym współpracuje z Obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej.

Czytaj także na Prawo.pl: Kryształowe serca - radcowie prawni nagrodzeni za działalność społeczną