To kolejna reakcja tego organu na decyzje zgromadzeń sędziowskich odmawiających opiniowania kandydatów na sędziów, których do mianowania miałaby rekomendować obecna KRS. 

Czytaj: KRS wybierze sędziów i bez opinii sędziowskich zgromadzeń>>

Uchwała podjęta została w odpowiedzi na pismo prezesa Sądu Okręgowego w Częstochowie z 27 grudnia 2018 r. dotyczące uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Częstochowie z 17 grudnia 2018 r. w sprawie „odroczenia opiniowania kandydatów do pełnienia urzędu na stanowiskach sędziów na obszarze okręgu częstochowskiego do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd Administracyjny i sądy powszechne w przedmiocie wątpliwości związanych z procesem wyłaniania sędziowskich członków Krajowej Rady Sądownictwa”.

Podobne uchwały podjęło także szereg innych zgromadzeń sędziów. Najnowszą decyzją jest uchwała z poniedziałku 14 stycznia br.  Zgromadzenia Przedstawicieli Sędziów Apelacji Katowickiej, które bezterminowo wstrzymało się od dalszych czynności dotyczących opiniowania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, wobec wątpliwości prawnych co do obecnego umocowania Krajowej Rady Sądownictwa.

Czytaj: 
Gorzów: Nie będzie opiniowania kandydatów na sędziów>>
Gdańska apelacja nie będzie opiniować kandydatów na sędziów>>
Warszawa: Największy okręg sądowy też nie zaopiniuje kandydatów na sędziów>>
Sędziowie z Krakowa też nie zaopiniują kandydatów>>

W swojej uchwale KRS przypomina, że zgodnie z art. 57ah § 5 ustawy z 27 lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sądów powszechnych w toku postępowania nominacyjnego właściwy prezes sądu ma obowiązek przedstawienia kandydatów do zaopiniowania przez kompetentny organ samorządu sędziowskiego, umożliwiając środowisku sędziowskiemu wzięcie udziału w tym postępowaniu. - Prezes sądu nie ma jednak możliwości wymuszenia na organie samorządu sędziowskiego realizacji jego ustawowych kompetencji - czytamy w uchwale.

W związku z tym KRS uznaje, że uchwała organu samorządu sędziowskiego o czasowej odmowie zaopiniowania kandydatów lub niepodjęcie uchwały w tym zakresie, stanowi wystarczającą podstawę do przekazania dokumentacji postępowania nominacyjnego Krajowej Radzie Sądownictwa. - Z uwagi na brzmienie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Rada ma możliwość rozpoznania sprawy pomimo braku odpowiedniej oceny kandydatów dokonanej przez organ samorządu sędziowskiego - stwierdza w swojej uchwale KRS. 

Czytaj: Gersdorf: KRS powinna poczekać na opinie o kandydatach na sędziów>>