Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Senacie po wystąpieniu marszałka Bogdana Borusewicza. Dyplomy wręczyli prof. Paweł Swianiewicz, Jolanta Jagodzińska oraz Jerzy Kurella. Gratulacje złożyli laureatom również Marszałek Senatu i prof. Jerzy Regulski.

Komisja Konkursowa w składzie:
prof. Michał Kulesza (przewodniczący),
prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic,
prof. Jan Jeżewski, prof. Aleksander Noworól,
prof. Paweł Swianiewicz (członkowie),
Sekretarz Komisji: Bogdan Bugdalski,
przy udziale Jolanty Jagodzińskiej jako przedstawiciela Wolters Kluwer Polska postanowiła przyznać następujące nagrody:

 

ROZPRAWY DOKTORSKIE:

I nagrody nie przyznano.
Trzy równorzędne II nagrody (po 4.500 zł każda):
Monika Augustyniak za rozprawę pt. "Jednostki pomocnicze gminy", promotor - prof. Bogdan Dolnicki, Uniwersytet Śląski, Wydział Prawa i Administracji;
Karol Kowalewski za rozprawę pt. "Eksport sektora MSP jako czynnik rozwoju regionalnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego", promotor - prof. Jan Komorowski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów;
Agnieszka Sobol za rozprawę pt. "Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju w wybranych jednostkach samorządu lokalnego na przykładzie porównań Polska - Szwecja", promotor - prof. Elżbieta Lorek, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydział Ekonomii.

 

PRACE MAGISTERSKIE:

Dwie równorzędne I nagrody (po 3.500 zł każda):
Adam Gendźwiłł za pracę pt. "Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki", promotor - dr hab. Mirosława Grabowska, Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii i Socjologii, Instytut Socjologii;
Joanna Krukowska za pracę pt. "Wielokadencyjni liderzy lokalni w samorządach", promotor - prof. Paweł Swianiewicz, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.
II nagrody nie przyznano.
Trzy równorzędne III nagrody (po 1.500 zł każda):
Renata Bicz za pracę pt. "Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne a prawo własności", promotor - prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego;
Robert Sierzputowski za pracę pt. "Udział obywateli Unii Europejskiej w wyborach lokalnych", promotor - prof. Mirosław Wyrzykowski, Uniwersytet Warszawski, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego;
Edyta Skrzypkowska za pracę pt. "Ekonomiczne aspekty rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich na przykładzie Bydgoszczy w latach 2004-2008", promotor - dr Sławomira Kańduła, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii.
Wyróżnienie (1.000 zł):
Dominika Kaszewska-Lis za pracę pt. "Zadania i kompetencje powiatu", promotor - prof. Małgorzata Stahl, Uniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji.

Wzorem lat ubiegłych, Komisja postanowiła zwrócić się do Pana Włodzimierza Albina, Prezesa Wolters Kluwer Polska, z wnioskiem o publikację, w postaci książkowej, Wydawnictwa Pokonkursowego 2010, zawierającego fragmenty wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych prac magisterskich obronionych w 2009 r.

 

PRACE LICENCJACKIE:

I nagroda (2.000 zł):
Tomasz Zakrzewski za pracę pt. "Zastosowanie instytucji referendum lokalnego na przykładzie odwołania prezydenta miasta Olsztyna w 2008 r.", promotor - prof. Stefan Opara, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Społecznych.
Dwie równorzędne II nagrody (1.500 zł):
Ewa Hamera za pracę pt. "Działalność inwestycyjna gminy Cieszyn na przykładzie inwestycji społeczno-kulturalnej «Śląski zamek sztuki i przedsiębiorczości»", promotor - dr Karina Kuczowic, Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń;
Jakub Zabłocki za pracę pt. "Instytucja konsultacji jako forma partycypacji społeczności lokalnych w wykonywaniu władzy publicznej", promotor - dr Cezary Kociński, Dolnośląska Wyższa Szkoła Służb Publicznych "Asesor" we Wrocławiu, Wydział Służb Publicznych.