MS wyjaśnia również, że podstawą podjęcia prac legislacyjnych jest konieczność zapewnienia spójności i przejrzystości uregulowań prawnych odnoszących się do problematyki dokumentów wymaganych od kandydatów do zatrudnienia na danym stanowisku w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, a także w administracji publicznej. - Pozostawienie w polskim porządku prawnym regulacji wymagającej jedynie w konkursie na stanowisko asystenta sędziego przedstawienia przez kandydata własnoręcznie sporządzonego życiorysu jest rozwiązaniem systemowo niespójnym. Odformalizowanie etapu zgłoszenia w postępowaniu konkursowym na stanowisko asystenta sędziego w wyniku nowelizacji projektowanego rozporządzenia, będzie stanowiło więc pożądany kierunek znoszenia barier w dostępie do służby publicznej - podkreślono.

Czytaj: Wynagrodzenie asystenta prokuratora - związkowcy chcą od 6550 do 10 000 zł >>

 

Co do zmiany?

Obecnie zgodnie par. 3 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia konkursowego na stanowisko asystenta sędziego, do zgłoszenia kandydat dołącza własnoręcznie sporządzony życiorys i informację o przebiegu kariery zawodowej. Na podstawie powołanego przepisu wymagane jest jednoczesne złożenie dwóch odrębnych dokumentów, z czego jedynie w odniesieniu do życiorysu przyjęto wymóg jego własnoręcznego sporządzenia.

- Prawodawca nie wyjaśnił przy tym przyczyny wprowadzenia takiego rozwiązania. W toku prac legislacyjnych nad projektem obowiązującego rozporządzenia konkursowego prowadzonych w 2013 r. (wpisanego do wykazu prac legislacyjnych Ministra Sprawiedliwości pod numerem B111) propozycja uzupełnienia dokumentów wymaganych od kandydata na stanowisko asystenta sędziego o konieczność złożenia własnoręcznie sporządzonego życiorysu, zgłoszona została przez Krajową Radę Sądownictwa. Projekt rozporządzenia w tym zakresie został uzupełniony, jednakże jego uzasadnienie nie zawiera wyjaśnienia, jakie motywy przyjął projektodawca, tworząc przepis o takiej treści, w szczególności na tle odmiennego ukształtowania wymagań dotyczących formy życiorysu w rozporządzeniach normujących nabór na inne stanowiska w sądach czy w prokuraturze - zaznaczono.

MS przypomina też, że aktualne przepisy regulujące przeprowadzenie konkursu czy też innej formy naboru do zatrudniania w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości, a także administracji publicznej, w różnorodny sposób wskazują dokumenty, które powinien złożyć kandydat do zatrudnienia na danym stanowisku. - Jednocześnie analiza tych przepisów wskazuje, że w wymiarze sprawiedliwości, jedynie w odniesieniu do stanowiska asystenta sędziego wymagany jest własnoręcznie sporządzony życiorys. Ponadto część przepisów dotyczących procedury naboru w ogóle nie przewiduje wymagania od kandydata złożenia życiorysu - zaznaczono.

Sprawdź w LEX: Czy zadaniowy czas pracy może być stosowany do asystenta sędziego zatrudnionego w sądzie powszechnym? >

 

To może sprawdzian praktyczny?

Są już pierwsze opinie do ministerialnego projektu. Prezes Sądu Okręgowego w Koszalinie zaproponował rozważenie kolejnej zmiany do rozporządzenia, polegającej na wprowadzeniu obowiązkowego etapu konkursu w postaci sprawdzenia umiejętności praktycznych kandydatów w zakresie obsługi komputera i programów komputerowych oraz prawidłowości i szybkości pisania na klawiaturze komputerowej.

- Zmiana ta jest o tyle zasadna, że pomimo dużej znajomości teorii prawa, kandydaci wielokrotnie wbrew ustnym zapewnieniom o posiadaniu powyższych umiejętności, mają problemy z opisaną kwestią. Wprowadzenie przedmiotowej zmiany może spowodować przygotowanie się kandydata do konkursu również w tym zakresie - uzasadnił.

Sprawdź też w LEX: Czy asystentowi sędziego mianowanemu na referendarza sądowego przysługuje dodatkowe wynagrodzenie? >