Kryzys w tym sądzie rozpoczął się od postanowienia wydanym 20 listopada br. przez sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Juszczyszyna, pracującego wtedy w ramach delegacji w Sądzie Okręgowym, zobowiązującego Kancelarię Sejmu do ujawnienia list poparcia dla sędziów wybranych przez Sejm do Nowej Krajowej Rady Sadownictwa.

Sędzia rozpatrywał apelację od wyroku jednego z sądów rejonowych wydanego przez sędziego powołanego przez nową KRS i powziął wątpliwość, czy ten sędzia został prawidłowo powołany. W uzasadnieniu tej decyzji sędzia Juszczyszyn powołał się na wydane dzień wcześniej orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który upoważnił polski Sąd Najwyższy i wszystkie sądy do sprawdzania, czy KRS jest niezależnym organem uprawnionym do przedstawiania kandydatów na sędziów.

Po podaniu tej informacji przez media minister sprawiedliwości odwołał sędziego Juszczyszyna z delegacji do sądu okręgowego, a następnego dnia rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych ogłosił wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego, a prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki, który jest także członkiem KRS, zawiesił go na miesiąc w pełnieniu obowiązków. Skierował też sprawę do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która może to zawieszenie przedłużyć. 

W następstwie tych decyzji dwoje wiceprezesów Sądu Rejonowego w Olsztynie - sędziowie Anna Szczepańska i Krzysztof Krygielski - złożyło w środę rezygnację z zajmowanych funkcji.

Czytaj: Kryzys w olsztyńskim sądzie - teraz dymisje wiceprezesów>>

Sędziowie chcą zebrania

Sędziowie  próbowali w środę po południu w trybie pilnym zwołać zebranie, na którym chcieli podjąć uchwały popierające Pawła Juszczyszyna oraz ustępujących ze stanowisk wiceprezesów i zarazem wezwać Macieja Nawackiego do rezygnacji z funkcji prezesa Sądu Rejonowego. Nawacki odmówił zwołania zebrania, a argumentował to nieprawidłową formą pisma złożonego przez sędziów. 

 

W piątek uprawniona liczba sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie złożyła do prezesa dwa wnioski o zwołanie zebrania sędziów w dniu 6 grudnia 2019 r. 
W pierwszym wniosku sędziowie zwrócili uwagę na to, że po zarządzeniu natychmiastowej przerwy w pełnieniu obowiązków służbowych wobec sędziego Pawła Juszczyszyna, Sąd Rejonowy w Olsztynie nie posiada obecnie reprezentacji w Kolegium Sądu Okręgowego w Olsztynie. Z kolei drugi wniosek dotyczył potrzeby omówienia bieżącej działalności Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Prezes: nie będzie zebrania

Sędzia Maciej Nawacki w piśmie z 6 grudnia 2019 r. skierowanym do wnioskodawców poinformował m.in., że „zwołanie Zebrania w sprawie wyboru Członka Kolegium jest przedwczesne, zastosowany wobec członka Kolegium środek ma charakter tymczasowy, zwołanie w tym momencie Zebrania Sędziów sugerowałoby dłuższy okres zawieszenia Pana Sędziego w czynnościach, co mogłoby zostać odebrane jako niedopuszczalny nacisk na Izbę Dyscyplinarną. Z tej przyczyny nie jest możliwe zwołanie Zebrania”. W ocenie Prezesa Sądu Macieja Nawackiego także drugi wniosek był przedwczesny, ponieważ „informacja z pracy Sądu sporządzana jest po zamknięciu roku sprawozdawczego co nastąpi za 3 tygodnie. Zwołanie Zebrania celem zatwierdzenia sprawozdania za 2019 r. nastąpi w terminie ustawowym”.

Za przywróceniem Juszczyszyna i dymisją Nawackiego

Sędziowie mieli jednak szersze plany i podczas zebrania planowali podjąć trzy uchwały.  W pierwszej chcieli zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości o odwołanie sędziego Macieja Nawackiego z funkcji prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie, ponieważ w ich ocenie podjęta przez Prezesa decyzja o zarządzeniu natychmiastowej przerwy w wykonywaniu czynności służbowych przez sędziego Pawła Juszczyszyna jest pozbawiona podstaw faktycznych i prawnych. Ponadto, sędziowie podnieśli, że Maciej Nawacki podjął tę decyzję w sytuacji, która dotyczy jego osobiście, z pogwałceniem zasady, że nikt nie może być sędzią we własnej sprawie. Sędziowie wskazali również, że dalsze pełnienie funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie przez Macieja Nawackiego nie da się pogodzić z dobrem wymiaru sprawiedliwości.
 
W drugiej uchwale sędziowie chcieli wyrazić stanowisko, że podjęta przez sędziego Pawła Juszczyszyna czynność procesowa, polegająca na zwróceniu się do Kancelarii Sejmu o przesłanie list poparcia dla członków obecnej Krajowej Rady Sądownictwa, była obowiązkiem sądu odwoławczego i jest zgodna z przepisami, a zatem nie stanowi czynu zabronionego. Jednocześnie sędziowie zwrócili się do Prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie o natychmiastowe uchylenie zarządzenia z 29 listopada 2019 r. o przerwie w czynnościach służbowych sędziego Pawła Juszczyszyna.

Natomiast w trzeciej chcieli podziękować wiceprezesom Sądu Rejonowego w Olsztynie – Annie Szczepańskiej oraz Krzysztofowi Krygielskiemu, którzy we wtorek  zrezygnowali z zajmowanych stanowisk – za ich ciężką pracę włożoną w kierowanie i zarządzanie Sądem Rejonowym w Olsztynie. Sędziowie podkreślili przy tym, że wiceprezesi, wykonując swoje obowiązki kierowali się tylko względami merytorycznymi oraz nie wkraczali w sferę niezawisłości i niezależności sędziowskiej.