Rekomendacji nie otrzymały dwie osoby, które nie pojawiły się na posiedzeniu komisji oraz trzy, które stawiły się na wysłuchaniu, w tym m.in. kandydat, który ujawnił, że jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Dziecka, co, w opinii biura legislacyjnego, wyklucza go z możliwości kandydowania na ławnika.

Ostatecznego wyboru ławników dokona teraz Senat w jawnym głosowaniu.

Kandydatów na ławników mogły zgłaszać stowarzyszenia i inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie odrębnych przepisów, z wyłączeniem partii politycznych, a także grupy co najmniej 100 obywateli mających czynne prawo wyborcze.