Sąd Najwyższy, oddalił skargę kasacyjną Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA z siedzibą w Warszawie w sprawie o zapłatę przeciwko ENION SA z  Krakowa. Enion nie zapłaci ponad 340 mln zł. Enion reprezentowali pełnomocnicy z kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór.


W sprawie tej, w której PSE SA dochodzi od ENION SA zapłaty łącznie kwoty 461.937.132,10 zł ENION podnosił iż wierzytelności objęte pozwem zostały zaspokojone przez zapłatę uczynioną na rzecz uprawnionych wierzycieli – nabywców wierzytelności przysługujących pierwotnie PSE SA. PSE SA kwestionując skuteczność dokonanych przelewów, żądały od pozwanego ponownego spełnienia świadczenia – tym razem na swoją rzecz. Niezależnie od faktu dokonanej już raz zapłaty na rzecz podmiotów, które nabyły wierzytelności PSE SA w drodze cesji, ENION podnosił także, że część dochodzonych należności w kwocie 341.260.094,17 zł i tak uległa przedawnieniu. Ten właśnie zarzut został uwzględniony przez sądy rozpoznające sprawę w obu instancjach w Katowicach, oraz przez Sąd Najwyższy we wczorajszym orzeczeniu. Oddalając skargę kasacyjną strony powodowej Sąd Najwyższy podzielił w całości stanowisko pełnomocników ENION SA (adw. Adama Klimczyka (Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór adwokaci – spółka partnerska) r.pr. Zbigniewa Cichego, r.pr. Sławomira Sasińskiego (Madejski Sasiński sp.p. radców prawnych)). SN przyjął, że nie doszło do skutecznego przerwania biegu przedawnienia roszczeń, gdyż czynności, na które powoływała się strona powodowa (zawezwanie do próby ugodowej, uznanie długu) nie wystarczająco konkretyzowały roszczenia, w stosunku do których termin przedawnienia biegnie.

Skutkiem omawianego wyroku Sądu Najwyższego ENION SA został definitywnie uwolniony (powodowi nie przysługuje już żaden środek zaskarżenia) od ryzyka zapłaty kwoty 341.260.094,17 zł. Co do pozostałej części roszczeń dochodzonych przez PSE SA (łącznie ok.120.000.000 zł) postępowanie będzie w dalszym ciągu toczyć się przed Sądem Okręgowym w Katowicach, gdyż rozstrzygnięcie w sprawie miało charakter wyroku częściowego.

(Źródło: KKPW/KW)

www.kkpw.pl