W Izbie Cywilnej SN do objęcia przewidzianych jest siedem wolnych stanowisk, w Izbie karnej SN wolne jest jedno stanowisko, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych przewidziano 20 stanowisk do obsadzenia, a w Izbie dyscyplinarnej 16 stanowisk.

Zgodnie z ustawą o SN, która weszła w życie 3 kwietnia, w trzy miesiące od tego terminu - czyli 3 lipca - w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia. Mogą oni dalej pełnić swoją funkcję, jeśli - w ciągu miesiąca od wejścia w życie nowej ustawy, czyli do 2 maja - złożyli stosowne oświadczenie i przedstawili odpowiednie zaświadczenia lekarskie, a prezydent wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego SN.

Miesiąc oczekiwania na publikację

Obwieszczenie prezydenta miesiąc czekało w Rządowym Centrum Legislacji na publikację (wpłynęło 30 maja), co w kręgach rządowych motywowano koniecznością wyjaśnienia pewnych wątpliwości proceduralnych, a nieoficjalnie mówiono, że chodzi o spór, czy ta decyzja prezydenta wymaga kontrasygnaty premiera. Ostatecznie dokument opublikowany został bez podpisu szefa rządu. 

Ogłoszenie tego obwieszenia pozwala na rozpoczęcie procedury zgłaszania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego, czego finałem będzie ich powołanie. Według nowej ustawy w Sądzie Najwyższym ma być 120 sędziów. Jeśli przezydent ogłasza nabór na 44 stanowiska to oznacza, że zakłada iż z dotychczasowego składu pozostanie w SN 76 sędziów. 

Część "starych" sędziów może zostać

Na dzień 3 lipca w SN będzie 73 sędziów, spośród których 27 osiągnęło wiek 65 lat, co według nowej ustawy oznacza ich automatyczne przejście w stan spoczynku. Będą mogli ewentualnie orzekać, jeśli wyrazi na to zgodę prezydent, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.
Spośród tych 27 sędziów oświadczenia dotyczące woli pozostania na stanowisku z powołaniem na podstawę prawną nowej ustawy o SN złożyło dziewięciu sędziów. Z kolei w siedmiu kolejnych oświadczeniach sędziowie powołali się bezpośrednio na Konstytucję RP, nie dołączyli także zaświadczeń o stanie zdrowia.
Nic na razie nie wiadomo, jakie mogą być decyzje prezydenta w tych sprawach.

Czytaj: Sędziowie SN: prof. Gersdorf pozostaje I prezesem>>

Miesiąc na zgłaszanie kandydatów

Procedura rekrutacji nowych sędziów SN rozpocznie się od tego, że kandydaci mają miesiąc od dnia ogłoszenia obwieszczenia na zgłoszenie swoich kandydatur do KRS. - Następnie kandydaci muszą być ocenieni przez KRS, tutaj w tym gmachu musi dojść do głosowania, a następnie do przedstawienia ich prezydentowi - mówił Lex.pl rzecznik KRS sędzia Maciej Mitera. Z wyliczeń rzecznika wynika, że Rada nie zajmie się tym podczas planowanego na 11, 12 i 13 lipca posiedzenia, a w sierpniu posiedzenie nie jest planowane. Wynika więc z tego, że Krajowa Rada Sądownictwa zajmie się kandydaturami dopiero we wrześniu. Więcej>>

Czytaj: UE: Polska będzie pozwana za ustawę o SN>>