Plan został sporządzony przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, we współpracy m.in. z ministerstwami i województwami, w oparciu o ustawę o zarządzaniu kryzysowym. W KPZK opisane są m.in. zasady dotyczące organizacji ratownictwa, opieki medycznej, pomocy psychologicznej oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód.
KPZK w znaczny sposób różni się od obowiązującego obecnie Krajowego Planu Reagowania Kryzysowego (KPRK) zatwierdzonego przez rząd w grudniu 2009 roku - poinformowała we wtorek PAP Izabella Laskowska z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
"KPZK objął swą treścią nie pojedynczą fazę reagowania na sytuacje kryzysowe, jak ma to miejsce w KPRK, ale wszystkie cztery fazy zarządzania kryzysowego - zapobiegania, przygotowania, reagowania i odbudowy. We wszystkich tych fazach w siatce bezpieczeństwa wskazano organy wiodące i współpracujące" - powiedziała Laskowska.
"Podstawową przesłanką, którą kierowano się podczas przygotowywania dokumentu, były wnioski z Raportu o zagrożeniach bezpieczeństwa narodowego, opracowanego na podstawie informacji uzyskanych od ministrów, kierowników urzędów centralnych i wojewodów" - powiedziała Laskowska.
KPZK składa się z trzech części: planu głównego, wykazu przedsięwzięć na wypadek sytuacji kryzysowej oraz załączników. Plan zawiera m.in. charakterystykę zagrożeń oraz ocenę ryzyka ich wystąpienia, zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego, a także zestawienie sił i środków planowanych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych.
Załączniki funkcjonalne do planu określają natomiast procedury realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym organizację łączności, ostrzegania i alarmowania, zasady informowania ludności o zagrożeniach i sposobach postępowania na wypadek zagrożeń, organizację ewakuacji z obszarów zagrożonych, organizację ratownictwa, opieki medycznej, pomocy społecznej oraz pomocy psychologicznej, zasady oraz tryb oceniania i dokumentowania szkód.
Rząd zalecił ministrom, kierującym działami administracji rządowej, kierownikom urzędów centralnych oraz wojewodom zachowanie spójności planów zarządzania kryzysowego z KPZK. Dokument rozpatrywano w trybie zastrzeżonym - poinformowało PAP we wtorek Centrum Informacyjne Rządu.
Działające od sierpnia 2008 roku Rządowe Centrum Bezpieczeństwa zapewnia obsługę Rady Ministrów, premiera, szefa MSW i Rządowego Zespołu Zarządzenia Kryzysowego w sprawach zarządzania kryzysowego oraz pełni funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Analitycy RCB, którego roczny budżet wynosi kilka mln zł, zbierali i przekazywali informacje m.in. podczas powodzi w 2010 roku, jak również po katastrofie smoleńskiej. (PAP)