Do tekstu jednolitego dołączono przepisy dotyczące wydrukowania i doręczenia zestawów pytań testowych poszczególnym komisjom kwalifikacyjnym. Do tych czynności nie stosuje się przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż progi unijne, o których mowa w art. 3 ust. 1 tej ustawy.";

Kolejny dodany przepis identyczny w wymienionym dotyczy doręczania bez przetargu pytań egzaminacyjnych komisjom egzaminacyjnym.

Podany w załączniku obwieszczenia marszałka jednolity tekst ustawy nie obejmuje art. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o adwokaturze oraz ustawy o radcach prawnych, który mówi, że ustawa wchodzi w życie po 1 stycznia 2020 r.