Czytaj: TSUE: Sąd Najwyższy ma ocenić, czy Izba Dyscyplinarna jest niezależna>>

Rozpoznane 15 stycznia na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy SN sprawy zapoczątkowane zostały pozwami sędziów SN Krzysztofa Cesarza i Andrzeja Siuchnińskiego. Domagali się oni ustalenia, że stosunek służbowy sędziego w stanie czynnym, istniejący w dniu 3 lipca 2018 r. między każdym z powodów a SN, nie wygasł z dniem 4 lipca 2018 r., lecz trwał nadal. Zgodnie z obowiązującymi wtedy przepisami 3 lipca 2018 r. w stan spoczynku mieli przejść z mocy prawa sędziowie SN i NSA, którzy ukończyli 65. rok życia.

 


Sędziowie ci złożyli odwołania do Sądu Najwyższego, gdzie powstał spór o to, która izba - Pracy czy Dyscyplinarna - ma je rozpatrywać. I na tym tle skierowane zostały pytania prejudycjalne do TSUE, czy Izba Dyscyplinarna jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej. TSUE stwierdził, że takiej oceny ma dokonać Sąd Najwyższy i wymienił kryteria, jakie ma wziąć pod uwagę. Po raz pierwszy SN zajął się sprawą 5 grudnia ubiegłego roku. 
Czytaj: SN: Izba Dyscyplinarna nie jest legalnym sądem>>
 

- Sąd Najwyższy, podzielając argumentację zawartą w uzasadnieniu wyroku z 5 grudnia 2019 r. uznał, że Izba Dyscyplinarna SN nie spełnia wymogów wypływających z art. 47 Karty praw podstawowych, ponieważ nie stanowi niezawisłego i bezstronnego sądu w rozumieniu tego przepisu z uwagi na okoliczności jej utworzenia, zakres kompetencji i skład oraz udział Krajowej Rady Sądownictwa w nowym składzie w ukonstytuowaniu tej Izby - przekazał w środę zespół prasowy SN.
I dodał, "w celu zagwarantowania skutecznej ochrony sądowej (...) i w myśl zasady lojalnej współpracy, SN odstąpił od stosowania przepisów krajowych ustanawiających właściwość Izby Dyscyplinarnej SN i uznał, że właściwym do rozpoznania spraw jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, który byłby właściwy zgodnie z przepisami obowiązującymi przed wprowadzeniem zmiany ustawodawczej przyznającej tę właściwość Izbie Dyscyplinarnej".
Czytaj: Po wyroku TSUE sąd nakazał ujawnienie list poparcia do KRS>>