Opinie takie padły podczas ubiegłotygodniowego spotkania przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” z ministrem sprawiedliwości Cezarym Grabarczykiem.
Reprezentanci stowarzyszenia stwierdzili, że od 2005 roku rozpoczęły się szczególnie niekorzystne zmiany w ustawie o sadach powszechnych, oceniane przez sędziów jako godzące w samorządność. - Kierunek tych zmian w prawie ustrojowym sądów nadal pozostaje niezmienny, czego przykładem jest propozycja zmniejszenia ilości sędziów sądów rejonowych w zgromadzeniach ogólnych na szczeblu sądów okręgowych, przy utrzymaniu dotychczasowego stanu w zgromadzeniach na szczeblu sądów apelacyjnych – stwierdzili przedstawiciele „Iustitii”.
Czytaj także: MS chce ograniczyć udział sędziów rejonowych w zgromadzeniach sędziowskich>>>

Poinformowali też ministra, że środowisko sędziów negatywnie ocenia projekt tych zmian, czego dowodem są uchwały zgromadzeń sędziowskich, które zapadły w październiku 2014 roku w okręgach sądów w Szczecinie i Białymstoku oraz w apelacji białostockiej. Zwrócono uwagę, że projekt zmian w zakresie zmniejszenia liczby sędziów rejonowych w zgromadzeniach ogólnych nie był konsultowany ze SSP „Iustitia”. Wskazali także na problem zbyt małego wpływu sędziów sądów rejonowych na pracę KRS z uwagi na skład Rady i fakt, że w dotychczasowej historii KRS tylko dwóch sędziów w momencie wyboru zajmowało stanowisko sędziego sądu rejonowego.
W odpowiedzi na te uwagi minister sprawiedliwości zadeklarował, że będzie popierał postulaty sędziów w sprawie ich samorządności. Wyraził też swój własny, jak podkreślał ugruntowany pogląd, według którego sędziowie nie są korporacją zawodową, lecz stanowią władzę w systemie władz państwowych, opierających się na balansie, co ma źródło w Konstytucji RP. Natomiast uczestniczący w spotkaniu podsekretarz stanu Wojciech Hajduk poinformował, że pomysł omawianych zmian w ustawie nie powstał w Ministerstwie Sprawiedliwości i choć KRS w tym projekcie uczestniczyła, to przedstawiciel Rady w czasie prac podkomisji sejmowej nad projektem zmian usp poddał krytyce tę zmianę.
Jak informuje SSP „Iustitia” w specjalnym komunikacie, wymiana poglądów w MS dotyczyła także problemu „nadreprezentacji” sędziów funkcyjnych (prezesów sądów) w KRS i tego, czy ewentualna zmiana ustawy o KRS, poprzez brak zakazu prezesom sądów kandydowania do KRS, lub zobowiązanie ich do rezygnacji z funkcji prezesa po wyborze do KRS, byłaby zgodny z Konstytucją.