Projekt zmian w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych przygotowano w Ministerstwie Sprawiedliwości, a zespołem projektującym nowelizację kierował – co podkreśla w swoim oświadczeniu „Iustitia - wiceminister Wojciech Hajduk.
Jak napisano w uzasadnieniu, „W artykule 1 pkt 14 projektu przewiduje się zmianę składu zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu poprzez przyjęcie, że liczba przedstawicieli sądów rejonowych odpowiada 2/3 liczby sędziów sądu okręgowego. Wprowadzono także analogiczną jak w wypadku zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji zmianę sposobu głosowania w zgromadzeniu ogólnym sędziów apelacji. Do podjęcia uchwał, poza wskazanym w ustawie wyjątkiem wystarczająca będzie zwykła większość głosów. Również w wypadku zebrań sędziów danego sądu do podjęcia uchwały, poza wskazanym w ustawie wyjątkiem, wymagana będzie zwykła większość głosów (art. 1 pkt 15 projektu). Powyższe zmiany są efektem przeglądu stosowania usp dokonanego przez Zespół i przyczynią się do usprawnienia funkcjonowania zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu i apelacji.”
Zdaniem Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” zmiany te mają przede wszystkim ograniczyć uprawnienia samorządowe sędziów sądów rejonowych przez odebranie im znacznej części reprezentacji w zgromadzeniach okręgów.
- Mamy powody przypuszczać, że zamiar odebrania sędziom sądów rejonowych należnego im głosu w samorządzie wynika z obaw, iż zgromadzenia w obecnym składzie będą zajmować stanowiska inne niż oczekiwane przez resort i kierownictwa sądów wyższego rzędu. Mamy też powody, by uznać, że rzeczywistym celem zmian jest pozbawienie sędziów sądów rejonowych wpływu na wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa – czytamy w specjalnej uchwale Zarządu „Iustitii”. Jej autorzy przypominają też, że sprzeciw wobec kurialnego i niedemokratycznego systemu wyborów członków Rady wyraziło w lutym br. Zebranie Przedstawicieli Zgromadzeń Sędziów Okręgów. - Podjęło ono też inne uchwały krytyczne wobec obecnego stanu prawnego, w tym dotyczące samorządu sędziowskiego. Znaczne utrudnienie sędziom sądów rejonowych możliwości uzyskania mandatów w parlamencie władzy sądowniczej, jakim jest Zebranie Przedstawicieli, ma zapewnić jego odpowiedni skład, a tym samym zapobiec podejmowaniu przezeń uchwał niechcianych przez osoby sprawujące kierownicze funkcje w wymiarze sprawiedliwości – podkreślają autorzy opinii.