Ponieważ Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zaliczana jest do organów wymiaru sprawiedliwości i nie jest częścią ministerstwa, będącego organem władzy wykonawczej, Zarząd "Iustitii" uznał tę zmianę za naruszenie zasad równorzędności władz i niezależności władzy sądowniczej.
Chodzi o czekającą na podpis Prezydenta ustawę z 9 kwietnia 2015 roku zmieniającą ustawę o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Krytykę ze strony Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”  wzbudziły dodane artykuły: 53a, 53b, 53c, które dają prokuratorowi generalnemu (w wypadku prokuratorów i prokuratorów w stanie spoczynku) i ministrowi sprawiedliwości (w wypadku wszystkich pozostałych, w tym sędziów i sędziów w stanie spoczynku) prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec kandydatów na wykładowców KSSP.
Więcej: Zmiany dot. szkoły sądownictwa i prokuratury ostatecznie uchwalone>>>

Jak przypominają autorzy opinii, zmiana ustawy uzasadniana była jako element sprawowania przez ministra nadzoru nad funkcjonowaniem Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w zakresie zgodności jej działania z przepisami ustawowymi i statutem (art. 1 ust. 3 ustawy o Krajowej Szkoły) oraz nadzoru merytorycznego nad aplikacjami sędziowską i prokuratorską (art. 16 ustawy o Krajowej Szkole). - Uzasadnienie to jest o tyle niespójne, że prokurator generalny uprawnień do wykonywania nadzoru nad Krajową Szkołą nigdy nie miał i nadal nie będzie posiadał, a mimo to uzyskał kompetencję do złożenia sprzeciwu. Dodane regulacje nie uwzględniają, że zarówno prokurator, jak i minister mogą wyrazić swoją opinię o kandydacie na wykładowcę bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli w Radzie Programowej KSSiP. Z tego punktu widzenia dodatkowe prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec kandydatów jest zupełnie zbędne – czytamy w opinii.
Jej autorzy dodają, że zmiany w ustawie o KSSiP pomijają okoliczność, że zgłoszenie sprzeciwu przez organy administracji państwowej wobec kandydatów na wykładowców jest decyzją personalną , która mimo tego charakteru nie będzie wymagała od prokuratora generalnego ani ministra żadnego uzasadnienia. - Ustawa nie dopuszcza także żadnej procedury odwoławczej od takiej decyzji. W tym stanie przepis będzie mógł być stosowany w sposób całkowicie arbitralny i nieweryfikowalny – napisano w opinii.


LEX Navigator Postępowanie Karne>>>