Webinarium odbędzie się na platformie Zoom. Jest wspólnym wydarzeniem Projektu Sunflowers i unijnego projektu Pravo-Justice.

Link do rejestracji>>

Temat przedstawi profesor Anna Wyrozumska, profesor prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej na Uniwersytecie Łódzkim oraz przewodnicząca Prawnego Komitetu Doradczego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, była członkini polskiej delegacji w Rzymie w czasie konferencji w sprawie ustanowienia Międzynarodowego Trybunału Karnego. Drugim prelegentem będzie profesor Magdalena Matusiak-Frącczak, doktor habilitowany, prawnik, adiunkt (Uniwersytet Łódzki, Polska), profesor wizytujący (Uniwersytet Chandigarh, Indie).

Główne zagadnienia

Webinarium skupi się na różnego rodzaju immunitetach przysługujących państwom, osobom oraz organizacjom międzynarodowym. Immunitety przysługują różnym podmiotom i mają różny zakres i skutki. Instytucja immunitetów, w szczególności immunitetu państwa, znajduje swoje uzasadnienie w podstawowych zasadach systemu prawa międzynarodowego. Jednocześnie immunitety wyznaczają ramy wzajemnych stosunków między państwami w wykonywaniu przez nie jurysdykcji. Zmiany zachodzące współcześnie, takie jak wzmocnienie pozycji jednostki, w szczególności ochrona jej podstawowych praw, czy coraz częstsze wchodzenie państwa w stosunki prawa prywatnego, sprawiają, że tematyka webinarium jest jednym z najczęściej dyskutowanych zagadnień w doktrynie prawa międzynarodowego. Powstaje bowiem pytanie, w jakim stopniu immunitety muszą pozostać nienaruszalne w interesie utrzymania porządku międzynarodowego i zapewnienia sprawnego funkcjonowania państwa w stosunkach międzynarodowych, a w jakim zakresie należy je ograniczać, m.in. w interesie ochrony jednostki, w tym ochrony jej praw podstawowych.