Przedmiotem zarządzeń jest unormowanie przechowywania akt sądowych, rejestracji, przydziału spraw sędziom oraz wyznaczania członków składu orzekającego w sprawach dyscyplinarnych - takie oficjalne tytuły noszą zarządzenia.

Czytaj:  TSUE: Polski system dyscyplinarny wobec sędziów sprzeczny z prawem UE

Do Sekretariatu I Prezes

Sprawy odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, których rozpoznawanie znajduje się we właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego wpływające do sądu przekazywane są, po ich zarejestrowaniu, do Sekretariatu Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w którym przechowywane są przez okres obowiązywania tego zarządzenia.
Sprawy, które do dnia wejścia w życie zarządzenia wpłynęły do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, a co do których, Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą tej Izby nie wydał zarządzeń, kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej rozważy ich przechowywanie w Sekretariacie kierowanej przez siebie Izby bez przydziału sędziom lub bez wyznaczenia pozostałych członków składu orzekającego.
Prezes Tomasz Przesławski kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej rozważy zwrócenie się do sędziów, którym sprawy te przydzielono, bądź do
członków składu orzekającego, aby w ramach swej niezawisłości, podjęli decyzję o powstrzymaniu się od rozpoznawania tych spraw.

Również zawieszone będzie rozstrzyganie w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych dotyczących sędziów Sądu Najwyższego oraz spraw przeniesienia sędziego tego sądu w stan spoczynku, a więc należące do izby Kontroli Nadzwyczajnej  i Spraw Publicznych.

Obowiązywanie od ogłoszenia

Oba zarządzenia wchodzą w życie z dniem podpisania. W przypadku spraw dyscyplinarnych przepisy mają być stosowane "do czasu wprowadzenia do polskiego systemu prawnego rozwiązań legislacyjnych umożliwiających efektywne funkcjonowanie systemu odpowiedzialności zawodowej sędziów w Rzeczypospolitej Polskiej", jednak nie dłużej niż do 15 listopada tego roku.

Czytaj w LEX: Orzeczenie sądowe wydane z udziałem sędziego powołanego wadliwie a naruszenie prawa do sądu gwarantowanego przez art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka. Glosa do wyroku ETPC z dnia 1 grudnia 2020 r., 26374/18 >

Trybunał Konstytucyjny 14 lipca br. orzekł, że przepis Traktatu o UE, na podstawie którego TSUE zobowiązuje państwa członkowie do stosowania środków tymczasowych w sprawie sądownictwa, jest niezgodny z konstytucją. Tymczasem tego samego dni Trybunał w Luksemburgu zobowiązał Polskę do zawieszenia stosowania przepisów dotyczących w szczególności uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która rozpoczęła działalność na mocy zmian w ustawie o SN z 2017 r.

Warto przypomnieć, że Prof. Manowska zmieniła dotychczasowe zdanie w sprawie wyroku TSUE (C-791/19), który wzywał do zaprzestania  prac w Izbie Dyscyplinarnej SN.  Już od 16 lipca br. pozwoliła Izbie Dyscyplinarnej orzekać. Była bowiem "głęboko przekonana, że Izba Dyscyplinarna jest w pełni niezależna w sprawowaniu przypisanej jej jurysdykcji "- napisała w opublikowanym oświadczeniu I prezes SN  Poinformowała wtedy o uchyleniu zarządzenia dotyczącego wykonania postanowienia TSUE z 8 kwietnia 2020 r. Rzecznik ID ogłosił, że decyzja ta otwiera możliwość orzekania przez Izbę również w sprawach dyscyplinarnych.