Według przyjętego 1 grudnia br. przez Radę Ministrów projektu  nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji wprowadza się (okresowo w latach 2010 i 2011) przepis, na podstawie którego na Fundusz Reprywatyzacji będzie wpływać 1,5 proc. (było 5 proc.) środków uzyskanych ze sprzedaży akcji należących do Skarbu Państwa (chodzi o spółki powstałe w wyniku komercjalizacji). W latach 2011 i 2012 z Funduszu będzie przekazywana obligatoryjnie do budżetu państwa (do 31 stycznia każdego roku) nadwyżka stanowiąca różnicę pomiędzy przychodami Funduszu uzyskanymi w poprzednim roku, a sumą wydatków poniesionych w tymże roku oraz planowanych do poniesienia w danym roku budżetowym. Poczynając od 2013 r. będzie możliwe fakultatywne odprowadzanie nadwyżki.  Zgodnie z projektem ustawy, od 1 stycznia 2012 r. zmiany wysokości odpisów na Fundusz Reprywatyzacji oraz Restrukturyzacji Przedsiębiorców będą określane w ustawie budżetowej.
W projekcie ustawy sprecyzowano sposób wydatkowania środków zgromadzonych na Funduszu Reprywatyzacji poprzez wskazanie, na jakie kategorie wydatków mogą być przeznaczone pieniądze tam zgromadzone. Przyjęcie tego zapisu oznacza, że niemożliwe będzie finansowanie innych wydatków, niż tylko tych wyliczonych enumeratywnie w projekcie nowelizacji ustawy.
Zmiany objęły również Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców. W projekcie przyjęto czasowe (w latach 2010 i 2011) zmniejszenie odpisu do wysokości 3 proc. (było 15 proc.) przychodów uzyskanych z prywatyzacji w danym roku budżetowym. Pozostałe zadania Funduszu nie zmienią się. Środki nadal będą przeznaczane na wsparcie restrukturyzacyjnych procesów w przedsiębiorstwach, szczególnie tych przeznaczonych do prywatyzacji. Nadal też Fundusz będzie przekazywał 1/3 przychodów dla Agencji Rozwoju Przemysłu SA.
Projekt nowelizacji zakłada wprowadzenie również możliwości przekazywania przez ministra skarbu państwa środków gromadzonych na rachunku Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców do budżetu państwa. Ponadto w projekcie ustawy dopuszczono możliwość lokowania wolnych środków państwowych funduszy celowych, pozostających w dyspozycji ministra skarbu państwa, na rachunkach w bankach działających w Polsce oraz w skarbowych papierach wartościowych.
Autorzy nowelizacji szacują, że w 2009 i 2010 r. odpisy na Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców z przychodów z prywatyzacji będą wyższe niż w latach poprzednich. W związku z tym wysokość wpływów do Funduszu pozwoli wykonywać przewidziane zadania.