Na najbliższym posiedzeniu 22 stycznia br. Sejm zajmie się rządowym projektem ustawy,  który ma pozbawić służby mundurowe 100 procentowego zasiłku chorobowego.
Regulacje dotyczące służb mundurowych są obecnie korzystniejsze od regulacji obowiązujących w powszechnym systemie ubezpieczenia społecznego.  Zdaniem ekspert z Biura Analiz Sejmowych dr hab. Magdaleny Szczepańskiej specyfika służb mundurowych nie uzasadnia ustalania wysokości świadczeń chorobowych na podwyższonym poziomie (100 procent podstawy wymiaru) w każdym przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby, w których przewidziano wyższą wysokość uposażenia. W związku z tym należy uznać, że zaproponowana regulacja jest zgodna z powszechnymi regułami systemu zabezpieczenia społecznego.
Wątpliwości budzi przepis, który środki finansowe uzyskane wskutek zmniejszenia uposażeń przeznacza w całości na nagrody w ramach funduszu nagród i zapomóg. System zabezpieczenia na wypadek różnych zdarzeń losowych, w tym w szczególności choroby nie jest elementem wynagradzania pracownika za wykonaną pracę.
W obecnym stanie prawnym żołnierzom oraz funkcjonariuszom innych służb mundurowych w okresie czasowej niezdolności do pracy przysługuje uposażenie w wys. 100 proc. podstawy wymiaru wraz z dodatkami o charakterze stałym i innymi należnościami pieniężnymi. Ubezpieczonym w ramach powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych za okres niezdolności do pracy w okresie choroby przysługują świadczenia (wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy), których podstawowa wysokość wynosi 80% podstawy wymiaru.  W projekcie ustawy przewidziano regulację, określającą okoliczności, w których nie będzie następowało obniżenie funkcjonariuszowi uposażenia w związku z przebywaniem na zwolnieniu lekarskim.  Do tych okoliczności zakwalifikowano: nieobecność na służbie z powodu wypadku podczas służby, choroby powstałej w związku ze służbą, wypadku w drodze do lub z miejsca pełnienia służby, choroby przypadającej w czasie ciąży, poddanie się badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz podanie się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów oddania krwi lub jej składników w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi  lub z powodu badania lekarskiego dawców krwi. Analogiczne okoliczności , w przypadku wystąpienia których przewidziano świadczenia w wysokości 100 proc. podstawy wymiaru zostały w przewidziane w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa -zaznacza dr Szczepańska.

Czytaj tez