Czytaj: Trwa protest pracowników sądów przed resortem sprawiedliwości>>>
Zdaniem organizatorów akcji ani rząd, ani prokurator generalny, zdaniem związkowców, nie robią nic, by ją zmienić.
Jak wynika z przekazanego mediom komunikatu, Przystępując do akcji protestacyjnej Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zwraca się:
1.    Do nowego Prezesa Rady Ministrów o udzielenie informacji, czy w roku 2015 r. nowy Rząd po raz kolejny planuje zamrożenie płac pracowników prokuratury i sądów, co w ostatnich latach doprowadziło do drastycznego spadku ich realnej wartości i zubożenia całego korpusu urzędniczego w wymiarze sprawiedliwości przy jednoczesnym, towarzyszącym temu procesowi realnym wzroście wynagrodzeń w innych działach administracji rządowej i samorządowej w wyniku zwiększania funduszów nagradzania i premiowania, a nadto o podjęcie działań na rzecz podwyższenia wynagrodzeń począwszy od października 2014 r. Kierując ten postulat Rada Główna zwraca uwagę na faktyczną zmianę koniunktury gospodarczej na korzystną.
2.    Do Prokuratora Generalnego oraz Prokuratorów Apelacyjnych i Okręgowych o podjęcie działań mających na celu systematyczne zwiększenie środków na płace pracowników prokuratury w ramach posiadanych funduszy,
3.    Do Przewodniczącego Parlamentu Europejskiego oraz Posłów Europarlamentu o podjęcie interwencji wobec rządu polskiego, celem zapobieżenia dalszej eskalacji akcji protestacyjnych włącznie z protestem „włoskim.”

Organizatorzy akcji przypominają, że postulaty urzędników zatrudnionych w prokuraturze znane są politykom i znalazły odzwierciedlenie w Dezyderacie nr 3 Sejmowej Komisji Sprawiedliwości  i Praw Człowieka z 18 kwietnia 2013 r., zgodnie z którym płace urzędników prokuratury i sądownictwa nie dopowiadają godności sprawowanego urzędu i zakresowi obowiązków. Komisja w Dezyderacie postuluje stworzenie czytelnych zasad wynagradzania i awansu w prokuraturze oraz sądownictwie w sposób uwzgledniający role tego korpusu urzędniczego w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz stopień dewaluacji płac w ostatnich latach. Dezyderat dotychczas nie doczekał się odpowiedzi ze strony Rządu i Prokuratury Generalnej. Pomimo upływu kilkunastu miesięcy od opublikowania Dezyderatu nie został on w najmniejszym stopniu zrealizowany przez władzę wykonawczą.
Czytaj: Pracownicy sądów i prokuratur protestowali przed ministerstwem>>>
Według danych, którymi dysponuje Związek około 70 procent zatrudnionych w prokuraturze otrzymuje wynagrodzenia niższe niż 2000 zł, a 35 proc. zarabia w przedziale od 1100-1600. Od urzędników wymaga się wyższego wykształcenia. Na co dzień mają styczność z materiałami wrażliwymi, objętymi tajemnicą śledztwa.

Postulaty Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP doręczone 22 września 2014 r. ministrowi sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi:
1.    wprowadzenie w terminie do dnia 31 października 2014 r. przepisów automatycznie ustalających wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników sądów i prokuratury na poziomie 2000 zł brutto;
2.    wyrównania płac w sądownictwie powszechnym i prokuraturze o wskaźnik inflacji za lata 2008-2014, ze skutkiem od 2015 roku;
3.    przeznaczenie adekwatnych środków finansowych w celu likwidacji dysproporcji wynagrodzeń zasadniczych osób zatrudnionych na identycznych stanowiskach i wykonujących taką samą pracę;
4.    przeprowadzenie rzetelnej weryfikacji i kontroli co do faktycznej liczby etatów pracowniczych, jaka jest potrzebna w prokuraturze, przy uwzględnieniu wszystkich czynników, a w szczególności zwiększenia liczby zatrudnionych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w związku z nowelizacją Kodeksu postepowania karnego, której główne regulacje wprowadzające tzw. kontradyktoryjny proces karny wejdą  w życie w dniu 1 lipca 2015 r. zwiększając w znacznym stopniu zakres obowiązków pracowników administracji;
5.    odroczenie terminu wprowadzenia (jako wiodącego) zintegrowanego systemu informatycznego rachunkowości i zarządzania kadrami w sądach powszechnych z uwagi na jego niewystarczające dostosowanie (podobnie jak bazowego oprogramowania SAP) do specyfiki stanowiskowej
w sądownictwie, a ponadto zapewnienie adekwatnych szkoleń dla wykwalifikowanej w tym zakresie kadry;
6.    wyeliminowanie nagannego i niedopuszczalnego działania pracodawców polegającego na nieformalnym przyzwoleniu na pozostawanie pracowników po godzinach pracy, wliczając w to soboty i niedziele;
7.    systemowe uregulowanie zasad wynagradzania osób pełniących dyżury aresztowe w sądach (wydziałach karnych)  i w prokuraturze, w tym ujednolicenie zasad zwrotu ponoszonych kosztów z tym związanych. Dodatkowo postulujemy wprowadzenie przepisów regulujących możliwość wypłacenia wynagrodzenia za pozostawanie w gotowości do pełnienia dyżuru aresztowego;
8.    właściwe przeprowadzenie wartościowania stanowisk pracy, przede wszystkim z uwzględnieniem psychospołecznego obciążenia pracą  i odroczenie terminu jego wprowadzenia.