Prokurator rejonowy w Tarnowie odmówił wszczęcia śledztwa, które zostało zainicjowane przez innego prokuratora Piotra D. w sprawie nadużycia uprawnień przez innego kolegę.

Osoba uprawniona

Sąd I instancji w Kolbuszowej po wniesionym zażaleniu na odmowę wszczęcia postępowania wystąpił o wykładnię kodeksu postępowania karnego. Zagadnienie sprowadzało się do pytania, czy osobą nieuprawnioną jest żalący się na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie o czyn z art. 231 kk, w sytuacji gdy skarżona decyzja "dotyczy" prokuratora. Słowem, czy nadużyciem uprawnień jest odmowa wszczęcia postępowania co do innego prokuratora, który rozstrzygał o innym zawiadomieniu dotyczącym również prokuratora. Czy rozstrzygnięcie miało faktycznie bezpośredni związek z prawami zawiadamiającego?​

Ta piramida oskarżeń pochodziła od prokuratora, który składa kilkanaście zawiadomień rocznie o popełnieniu przestępstwa przez swoich kolegów -prokuratorów.

Czytaj: Prokuratura chce wyższej kary za molestowanie przez wychowawcę>>
 

Odmowa podjęcia uchwały

Prokurator Krajowy wnosił o odmowę podjęcia uchwały. I Sąd Najwyższy w Izbie Karnej 25 czerwca br. przychylił się do tego wniosku. Według sędziego sprawozdawcy Marka Pietruszyńskiego, Sąd Najwyższy nie może wskazywać Sądowi Rejonowemu w Kolbuszowej, jak rozstrzygnąć sprawę. -Interpretacja prawa nie jest tu potrzebna - dodał.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu zaznaczył, że naruszenie praw osoby, która złożyła zawiadomienie nie musi wynikać bezpośrednio z przestępstwa. Sędzia Marek Pietruszyński stwierdził, że skoro za wystarczające uznano naruszenie w sposób pośredni, to naruszenie prawa w rozumieniu art. 306 § 1 pkt 3 k.p.k. będzie miało miejsce także w razie wystąpienia ogniw pośredniczących między tym naruszeniem a przestępstwem. Innymi słowy, zakres podmiotowy art. 306 § 1 pkt 3 k.p.k. obejmuje także osoby, których dotknęły dalsze skutki przestępstwa. Ocena w tym zakresie musi być dokonywana w szczególności w płaszczyźnie bezpośredniego, jak i ubocznego przedmiotu ochrony przestępstwa, o którym zawiadomił skarżący.

Według SN testem, który pozwala na ustalenie, czy prawa zawiadamiającego  zostały naruszone, będzie zbadanie,  czy w razie stwierdzenia zaistnienia czynu zabronionego jego skutkiem był negatywny wpływ na prawem chronione dobra tej osoby. W razie odpowiedzi twierdzącej zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania należy uznać za dopuszczalne.

Sygnatura akt I KZP 2/20, postanowienie z 25 czerwca 2020 r.