Daniel S. zwrócił się do Izby Notarialnej w Krakowie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Chciał wiedzieć, czy małżeństwo notariuszy, prowadzących kancelarię notarialną w Krakowie, posiada zgodę Izby na prowadzenie dodatkowej działalności w postaci wynajmowania i zarządzania nieruchomościami. W odpowiedzi Rada Izby Notarialnej wyjaśniła, że żądana informacja nie ma charakteru informacji publicznej. Postępowanie w przedmiocie wydania zgody o której mowa w art. 19 par. 3 Prawa o notariacie jest postępowaniem prowadzonym przez radę izby notarialnej w sprawie indywidualnej, a tym samym nie spełnia warunków uznania jej za informację publiczną.

Czytaj: Prezes KRN: Notariusze wychodzą z pandemii obronną ręką >>

Czytaj w LEX: Nadzór nad notariatem i działalnością notariuszy >

Dodatkowa działalność notariusza to informacja publiczna

Skarżący zarzucił Radzie naruszenie art. 61 ust. 1 Konstytucji oraz art. 1 ust. 1 u.d.i.p. przez uchylenie się od obowiązku udostępnienia informacji publicznej na wniosek.

Sąd przychylił się do jego skargi i nakazał Izbie załatwić sprawę z wniosku skarżącego w terminie 14 od dnia uprawomocnienia się wyroku. Wyjaśnił, że informacją publiczną, która ulega udostępnieniu jest informacja o przedmiocie działalności oraz o treści dokumentów, w tym aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć podejmowanych przez podmiot wymieniony w art. 4 ust. 1 u.d.i.p - a więc podmiotów obowiązanych do udzielenia informacji.

LINIA ORZECZNICZA: Sąd dyscyplinarny samorządu zawodowego jako strona w postępowaniu ze skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej >

W kontekście powyższego informacja będąca odpowiedzią na pytanie "czy notariusz posiada zgodę Rady Izby Notarialnej na prowadzenie dodatkowej działalności polegającej na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami" mieści się w zakresie przedmiotowym definicji informacji publicznej.

 

Udzielenie informacji jednak nieprzesądzone

Zgodnie z art. 19 par. 1 i 3 ustawy - Prawo o notariacie notariusz nie może podejmować zatrudnienia bez uzyskania uprzedniej zgody rady właściwej izby notarialnej, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego. Rada rozstrzyga jednocześnie, czy podjęcie zatrudnienia lub zajęcia nie uchybia obowiązkom notariusza albo powadze wykonywanego zawodu. Od negatywnej uchwały rady, przysługuje notariuszowi odwołanie do Krajowej Rady Notarialnej, której decyzja jest już ostateczna.

Czytaj komentarz: Szczegółowe prawa notariusza >

Postępowanie w sprawie wyrażenia zgody jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez organ samorządowy w ramach zleconych przez ustawę funkcji publicznych. Zgoda, która przybiera formę uchwały, ma zatem charakter decyzji administracyjnej i jest podejmowana przez organ samorządu zawodowego w ramach posiadanych obowiązków i kompetencji. Dotyczy również działalności notariusza - osoby zaufania publicznego, która korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym - czyli dotyczy w istocie funkcjonariusza publicznego jakim jest notariusz. Ponadto, żądana informacja jest prosta, nieprzetworzona, i którą organ z pewnością dysponuje. Biorąc powyższe pod uwagę, informacja dotycząca zgody na wykonywanie dodatkowej działalności przez notariusza mieści się w zakresie podmiotowym i przedmiotowym ustawy o dostępie do informacji publicznej. Organ powinien w takiej sytuacji załatwić wniosek przez wydanie aktu lub podjęcie innej czynności, którą wymagają przepisy u.d.i.p.

Wyrok WSA w Krakowie z 15 grudnia 2021 r. II SAB/Kr 170/21