Rozporządzenie określi m.in.: rodzaje urządzeń stosowanych do zapisu danych oraz sposób kopiowania i przekazywania danych pomiędzy nośnikami. Bardzo szczegółowo uregulowana zostanie kwestia metadanych dołączanych do elektronicznego zapisu - zdefiniowano je jako informacje opisujące zapis i ułatwiające jego wyszukiwanie, kontrolę, zrozumienie i przechowywanie.
Czytaj: Więcej elektronicznych dokumentów w postępowaniu cywilnym>>>

Resort wprowadzi wymóg, by metadane były dołączane do zapisu od razu, a nie dopiero na etapie przekazywania do archiwów państwowych. Obejmować mają: dane o podmiocie odpowiedzialnym za sporządzenie dokumentu, nazwę zapisu, datę, identyfikator, format oraz listę osób uprawnionych do wglądu do dokumentu.

Zapis będzie opatrywany bezpiecznym podpisem elektronicznym, ale rozporządzenie nie wprowadzi obowiązku weryfikacji podpisu za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. Projektowane przepisy wymagają również, by do każdego zapisu dołączona była adnotacja, zawierająca informacje dotyczące przebiegu posiedzenia.
 

imagesViewer