Algierczyk został z Polski wydalony, ponieważ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji uznał, że stanowi on zagrożenie terrorystyczne.

W skardze do sądu administracyjnego wskazano, że odmowa wglądu w akta sprawy oraz ograniczenie uzasadnienia decyzji spowodowały, że cudzoziemiec nie miał możliwości poznania argumentów, na podstawie których wydano wobec niego decyzję. Taka sytuacja, zdaniem skarżącego i wspierającej go Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, narusza Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz prawo UE, zwłaszcza art. 47 Karty Praw Podstawowych UE i jego interpretację wyrażoną w wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-300/11. W wyroku tym TSUE stwierdził, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia ze względami bezpieczeństwa, można utajnić akta sprawy, jednak osoba powinna być poinformowana o zasadniczych względach, dla których została ona uznana za zagrażającą bezpieczeństwu.

Czytaj: WSA: można wydalić cudzoziemca nie przedstawiając mu akt>>

Wystarczy analiza sądu

Jednak Naczelny Sąd Administracyjny w ustnych motywach wyroku, powołując się na wyrok ETPC w sprawie Regner p. Czechom  stwierdził, że sytuacja, w której sąd administracyjny zapoznaje się i ocenia całość materiałów sprawy, w tym także materiały niejawne, powoduje, że wszelkie prawa proceduralne cudzoziemca są zapewnione.

 

Zdaniem radcy prawnego Jacka Białasa z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w sprawach migracyjnych, gdy wchodzą w grę względy bezpieczeństwa, jest jednolite. - Wydaje się, że obecnie tylko wyrok sądu międzynarodowego może ostatecznie stwierdzić, czy przepisy prawa krajowego są zgodne ze standardem Karty Praw Podstawowych UE i Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – skomentował orzeczenie NSA. I przypomniał, że we wrześniu 2018 HFPC złożyła skargę do Komisji Europejskiej w sprawie przepisów przewidujących tajne materiały w sprawach cudzoziemskich.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Zatrudnienie cudzoziemca >

Pacjenci nieubezpieczeni w NFZ - prawo do świadczeń opieki zdrowotnej >

Zbieg ścigania w Polsce i za granicą >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >

Przebieg procesu zatrudnienia obywatela Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy >