Jak poinformował w poniedziałek rzecznik SO sędzia Olgierd Dąbrowski-Żegalski. Wyjaśnił, że udział w skierowaniu do Sądu Najwyższego tego zagadnienia prawnego wzięło 8 z 10 sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Olsztynie w IX Wydziale Cywilnym Odwoławczym.

Z informacji rzecznika wynika, że sędziowie chcą wiedzieć, czy skład sądu, w którym zasiada osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej przez wybór (na podstawie ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw), piętnastu jej członków spośród sędziów przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, może stanowić samoistną przesłankę uznania przez sąd odwoławczy: że skład sądu był niezgodny z przepisami prawa, a wydane orzeczenie zapadło w warunkach nieważności postępowania, i czy wydane przez sąd z udziałem takiej osoby orzeczenie jest orzeczeniem nieistniejącym w znaczeniu prawnoprocesowym.

Czytaj także: Po wyroku TSUE sąd nakazał ujawnienie list poparcia do KRS>> 

Autorzy pytania nawiązują do  art. 379 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego, który mówi, że postępowanie jest nieważne, jeśli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy.
Sędziowie w pisemnym uzasadnieniu decyzji o skierowaniu pytań prawnych do SN zwrócili uwagę, że od rozstrzygnięcia wskazanego przez nich zagadnienia zależy ocena, czy istnieje przedmiot zaskarżenia, ewentualnie czy zaskarżone zarządzenie podlega uchyleniu. Jak wyjaśnił sędzia Dąbrowski-Żegalski, odpowiedź na postawione pytanie prawne ma  znaczenie dla rozstrzygnięcia badanej przez nich sprawy.