Ogłoszona we wtorek opinia rzecznika dotyczy odpowiedzi na pytanie, czy w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE Europejskie Nakazy Aresztowania (ENA) wydane przez ten kraj powinny być obecnie wykonywane. Maciej Szpunar proponuje w niej, by Trybunał orzekł, że system ENA powinien działać tak długo, jak długo Zjednoczone Królestwo jest państwem członkowskim UE. Sugeruje też, że także po wystąpieniu Wlk. Brytanii ze Wspólnoty, także będzie możliwa współpraca w tym zakresie, ponieważ Zjednoczone Królestwo nie zamierza porzucić praworządności lub ochrony praw podstawowych. W związku z tym, zdaniem rzecznika generalnego, nie ma podstaw do kwestionowania zaangażowania Wielkiej Brytanii w przestrzeganie praw podstawowych.

Opinia rzecznika generalnego jest związana ze sprawą dwóch ENA, które w 2016 r. Wielka Brytania wydała w odniesieniu do osoby podejrzanej o "morderstwo, podpalenie i gwałt". W opinii rzecznika generalnego TSUE nie ma powodu, by w tym przypadku nie wykonać ENA wobec podejrzanego.

Maciej Szpunar podkreśla w swojej opinii, że ENA opiera się na zasadzie wzajemnego zaufania między państwami członkowskimi i regułą jest wykonanie nakazu, a odmowa jest wyjątkiem. W odniesieniu do tego przypadku wskazał, że sąd irlandzki stwierdził, iż nie ma ryzyka nieludzkiego lub poniżającego traktowania wobec podejrzanej osoby w wyniku przekazania jej do Wielkiej Brytanii.


Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii>>